Mitä sitten?

Esittely

Hankkeessa toteutetaan kaksi yläkoulun opetukseen suunnattua oppimiskokonaisuutta, joissa integroidaan kahta tai useampaa oppiainetta.

Ekososiaalisen sivistyksen Huolehdi ympäistöstäsi -oppimiskokonaisuuden teemana on saastuminen maantieteen, biologian ja kemian näkökulmista, ja opetuksessa painotetaan yksilön vastuuta ja vapautta. Oppilas oppii havainnoimaan ympäristöään ja ymmärtää erilaisten saasteiden merkityksen omassa ympäristössään. Hän oppii näkemään saastumisen myös globaalina ongelmana ja ymmärtää oman toimintansa merkityksen ympäristönsä hyvinvoinnille.

Vesimittaukset -oppimiskokonaisuudessa yhdistyvät fysiikan, maantieteen ja biologian näkökulmat, ja opiskelu on tutkimuksellista. Oppilaat tutustuvat lähiympäristön vesistöjen tilaan tutkimalla niiden vedenlaatua luonnontieteellisillä mittauksilla. Mittaustuloksista tehdään paikkatietoa, jota analysoimalla yhdessä muiden aineistojen kanssa tuotetaan alueellista ymmärrystä.

Mitä sitten? -kysymys herättää ajattelemaan eteenpäin: Mitä sitten, jos heitän roskan maahan? Mitä sitten, jos öljyä vuotaa maaperään tai mereen? Mitä sitten, kun olen mitannut veden fysikaalisia ominaisuuksia? Mitä sitten, kun tiedän, että vesistöissä on eroja? Opiskelijoiden luonnontieteelliset tiedot ja taidot kehittyvät monipuolisesti, ja he oppivat pohtimaan ja argumentoimaan luonnontieteellisen osaamisen merkitystä itselleen ja yhteiskunnassa.

Tavoitteena on tutustuttaa oppilaita oman lähiympäristönsä luonnontilaan ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Kenttätutkimus ja kentällä tehtyjen havaintojen välitön tallennus tietokantaan antaa mahdollisuuden verrata luonnontilaa sekä ajan suhteen että eri paikkojen välillä myös myöhemmin. Hanke on vahvasti oppiaineita integroiva kokonaisuus, jossa fysiikka ja kemia luonnollisella tavalla liitetään biologian ja maantiedon oppiaineeseen. Vesistöjen ja niiden lähialueiden tilan tutkimus on keskeisessä roolissa kuin myös nykyaikaisen mittausteknologian käyttö ympäristön luonnontilan havainnointiin. Lounais-Suomen LUMA-keskus tarjoaa teknologista apua hankkeeseen osallistuville kouluille ja mobiilin LUMA-laboratorion varustukseen kuuluu mm. monipuolisesti mittauslaitteita ja suurnopeuskamera.

Kirjoituksia hankkeesta

Havainnot ja mittaukset asettuvat kontekstiin Mitä sitten? -hankkeessa
Uusi Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuus perustuu ekososiaalisen sivistyksen mukaiseen käsitykseen yksilön vapauksista ja vastuista
Uudessa Mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuudessa tuotetaan paikkatietoa lähiympäristöä tutkimalla

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: biologia, kemia, maantieto
Kuvaus: Huolehdi ympäistöstäsi -kokonaisuus pohjautuu vahvasti ekososiaalisen sivistyksen arvoperustaan ja siinä yhdistetään maantiedon, biologian ja kemian tavoitteita ja työtapoja.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: integrointi, eheyttäminen, yläkoulu, maantieto, biologia, kemia, teknologia oppimisessa, ekososiaalinen sivistys, toiminnallisuus, oppimisympäristöt, paikkatieto, mittaaminen, ympäristön havainnointi

Materiaaliin »


Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: biologia, fysiikka, maantieto
Kuvaus: Vesimittaukset -kokonaisuus perustuu tutkivaan ja toiminnalliseen oppimiseen ja yhdistää teknologiaa luontevasti opiskeluun sekä luokassa (paikkatietotarkastelu) että luonnossa (vesistöjen mittaukset ja havainnointi). Kokonaisuudessa yhdistyvät maantiedon, biologian ja fysiikan tavoitteet ja työtavat.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: integrointi, eheyttäminen, yläkoulu, maantieto, biologia, fysiikka, teknologia oppimisessa, toiminnallisuus, oppimisympäristöt, paikkatieto, mittaaminen, ympäristön havainnointi

Materiaaliin »

Muut materiaalit
Yhteyshenkilö
  • Jaakko Lamminpää, Turun yliopisto, jaakko.lamminpaa@utu.fi
  • Katja Puutio, Turun yliopisto, katja.puutio@utu.fi
Työryhmä
  • Jaakko Lamminpää, Turun yliopisto, jaakko.lamminpaa@utu.fi
  • Katja Puutio, Turun yliopisto, katja.puutio@utu.fi
  • Jaani Paski, Turun yliopisto, jaani.tuura@utu.fi
  • Sanna Mäki, Turun yliopisto
  • Marianna Kuusela, Turun yliopisto
  • Tommi Sironen, Turun yliopisto
Yhteistyöhankkeet

Hankkeen koulutus toteutetaan yhteystyössä hankkeiden Metsästä mikroskoopille! Från skogen till mikroskopet!, Mitattu minä! – Ihmisen ominaisuuksien mittaamisen kokonaisuus ja Vesimittaukset kanssa.