Uusi Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuus perustuu ekososiaalisen sivistyksen mukaiseen käsitykseen yksilön vapauksista ja vastuista

LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluvassa Mitä sitten? -kehittämishankkeessa on tuotettu ja julkaistu kaksi luonnontieteitä integroivaa oppimiskokonaisuutta yläkoulun opetukseen: Huolehdi ympäristöstäsi ja Mobiililaboratorio.

Oppimiskokonaisuuksien suunnittelu aloitettiin monitieteellisissä opiskelijaryhmissä Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen järjestämällä kurssilla syksyllä 2014 ja koulupilotointi toteutettiin keväällä 2015, minkä jälkeen kokonaisuudet viimeisteltiin. Nyt valmiit oppimiskokonaisuudet on julkaistu.

Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuuden teemana on ihmisen vaikutus ympäristöön ja sen suunnittelussa on nojattu ekososiaalisen sivistyksen mukaiseen käsitykseen yksilön vapauksista ja vastuista. Oppimiskokonaisuus koostuu viidestä teemasta, joista jokainen on suunniteltu joko yhdeksi 75 minuutin tai kahdeksi 45 minuutin oppitunniksi. Teemojen pohjalta laaditaan oppimispäiväkirja, joka tuotetaan pääosin tuntien aikana.

Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuus yhdistelee maantiedon, biologian ja kemian oppisisältöjä ja työtapoja vuonna 2016 voimaan astuvien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPS 2016) mukaisesti.

Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuuden sisältö teemoineen

Jokainen oppilas tuottaa kokonaisuuden oppituntien teemoista oppimispäiväkirjan.

1. Ihmiset ja ympäristö: Mitä ympäristössämme tapahtuu, ja mihin voi itse vaikuttaa?

Oppimiskokonaisuuden tavoitteet, arviointi ja aikataulu, oppimispäiväkirja.

2. Roskat: Löytyykö koulun pihalta roskia? Millaisia roskia ja miksi? Mitä niille tapahtuu?

Roskien maatumisajat ja kierrätys, lautapeli sekä lähiympäristön havainnointi ja valokuvaus.

3. Ilmansaasteet: Mitä ilmansaasteet ovat ja miten ne vaikuttavat elinympäristöömme?

Erityyppiset ilmansaasteet, päästöt, kemian demo (hapan, emäksinen; päästöjen vaikutus ympäristöön) ja kiertopistetyöskentelyä.

4. Öljy: Öljyn käytöstä on haittoja, mutta voiko sen käyttöä vähentää?

Havainnoidaan miten öljy käyttäytyy vedessä ja vaikuttaa eläimiin (vesi, öljy, linnunsiipi -demo) sekä harjoitellaan yhteistoiminnallista oppimista.

5. Ympäristömyrkyt: Miksi ympäristömyrkyt ovat myrkkyjä?

Oppilaat tutustuvat pienryhmissä tutkivan oppimisen keinoin johonkin ympäristömyrkkyyn ja tuottavat aiheesta miellekartan.

Kokemuksia oppimiskokonaisuuden pilotoinnista

Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuus pilotoitiin Piispanlähteen koulussa Kaarinassa keväällä 2015.

Pilotointiin osallistuneiden opettajien mielestä oppimiskokonaisuus on työtavoiltaan todella monipuolinen, jolloin erilaisille oppijoille löytyi ainakin jotain mieluista. Erityistä kiitosta sai Ilmansaasteet -teema, jossa kemian demot vaativat aitoa yhteisopettajuutta (kemian ja fysiikan opettaja sekä maantiedon ja biologian opettaja). Yhteisopettajuus toi käsiteltävään aiheeseen lisäsyvyyttä ja yhteistunti oli kiva sekä opettajille että oppilaille. Opettajien mielestä oppiaineiden integrointi toteutui hyvin ja oli luontevaa. Lisäksi kokonaisuus tarjosi oppilaille mahdollisuuden harjoitella pitkäjänteistä työskentelyä oppimispäiväkirjaa tehdessä.

Oppilaat pitivät eniten toiminnallisista tehtävistä kuten roskan valokuvaamisesta ulkona, öljy-demosta sekä kartta- ja tilastotehtävistä.

Pilotoinnin perusteella oppimiskokonaisuuden tuntimäärää kasvatettiin, jotta tehtävien tekemiseen jäisi enemmän aikaa ja kotitehtävien määrä pienenisi. Lisäksi ohjeistusta selkeytettiin.

Miten oppimiskokonaisuuden voi ottaa käyttöön? Mitä se edellyttää opettajilta ja oppilailta?

Oppimiskokonaisuuteen tarvittavat valmiit materiaalit ja työohjeet ovat ladattavissa Peda.netistä.

Teemojen toteutus vaatii riittävän määrän päätelaitteita oppilaille (esimerkiksi tablet-tietokoneita) sekä joidenkin materiaalien erillistä hankkimista. Lisäksi toteutus edellyttää eri oppiaineiden (bi/ge/ke) yhteisopettajuutta. Oppimiskokonaisuuden toteutus ei vaadi erityisiä pohjatietoja oppilailta, mutta materiaalia tulee muokata luokan tarpeiden mukaan.

Projektiväki kiittää pilotointiin osallistuneita opettajia Tiina Häggström-Nikkolaa, Niina-Kaisa Puustista, Tiina Tuomista ja Miia Suomista, pilottiluokkien oppilaita sekä Piispanlähteen koulua ja muuta henkilökuntaa.

Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuuden tuottamisesta ja pilotoinnista valmistuu pro gradu -opinnäytetyö kesään 2016 mennessä: Marianna Kuusela, Työotsikko: Luonnontieteellisiä oppiaineita integroivan opetusmateriaalin tuottaminen – tavoitteena ekososiaalinen sivistys.

Lue lisää Mitä sitten? -hankkeesta »

Teksti: Marianna Kuusela. Kuvat: Mitä sitten? -hanke.