Projekteja yläkoulun matematiikkaan

LUMA SUOMI -kehittämisohjelmaan kuuluvassa Projektioppiminen-hankkeessa kootaan projektipankki yläkoulun matematiikan opettajien käyttöön. Projektipankin tavoitteena on madaltaa opettajien kynnystä sisällyttää projekteja omaan matematiikan opetukseensa. Kaikki projektipankkiin koottavat projektit pyritään testaamaan käytännössä ja näihin koulukokeiluihin liittyen tehdään tutkimusta.

Tähän mennessä projekteja on luotu muun muassa tilastomatematiikkaan, taso- ja avaruusgeometriaan, matematiikan historiaan, verrannollisuuteen ja prosenttilaskuihin liittyen.

Monet projektit myös yhdistelevät eri matematiikan osa-alueita toisiinsa.

Erilaisia matematiikkaan liittyviä projekteja on kokeiltu käytännössä yhdeksän opettajan voimin viidessä eri yläkoulussa Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Osa projekteista odottaa vielä sopivan kokeiluluokan löytymistä ja jatkokehittelyä.

Yhteistyökuvioita pyritään luomaan myös yritysmaailman ja jatkokoulutuksen kanssa, jotta oppilaat näkisivät konkreettisesti, mihin matematiikkaa työelämässä tarvitaan.

Liikunnallisia projekteja yläkoulun matematiikassa

Liikkuminen perustuu lajia koskevien sääntöjen noudattamiseen. Oppilaiden toimiessa sääntöjen mukaisesti heidän suorituksiaan voidaan verrata lajille ominaisen mitta-asteikon mukaisesti.

Yläkoulun liikunnan oppitunneilla mitataan oppilaiden liikunnallisia taitoja vaihtelevien urheilulajien parissa. Olisiko mahdollista hyödyntää hankittuja mittaustuloksia myös matematiikan opiskelussa?

Keskustelut erilaisten liikunnallisten toimijoiden kanssa ovat osoittaneet, että liikunnan ja matematiikan opetuksen eheyttämiseen olisi tarvetta. Toisaalta on herännyt kysymys, että auttaako liikkuminen oppilaiden matemaattista oppimisprosessia. Suunnitelluissa projekteissa on pyritty vastaamaan näihin näkökulmiin.

Liikunnallisia projekteja on kohdistettu kaikille yläkoulun luokka-asteille.

Projektien aihepiirejä ovat yleisurheilu, suunnistus ja palloilulajit. Matemaattisesti projektien myötä joko kerrataan aiemmin opetettuja sisältöjä tai syvennytään johonkin aihepiiriin.

Osa projekteista toteutetaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. Esimerkiksi keihäänheittoa koskevassa projektissa toimitaan yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston professori Lauri Kettusen tutkimusryhmän kanssa.

Tutkimusryhmä on hiljattain suunnitellut uuden keihästyypin, joten oppilaat näkevät ajankohtaista ja kansainvälisesti merkittävää tutkimustyötä.

Liikunnallisia projekteja ei ole vielä kokeiltu kouluissa. Mikäli sinulla olisi kiinnostusta toteuttaa tällainen projekti, ota yhteyttä Projektioppiminen-hankkeen yhteyshenkilöön Elina Viroon.

Tilastomatematiikkaa projektien kautta

Tilastomatematiikkaa on jo opiskeltu kouluissa sekä Office 365-ympäristössä tehtävän kyselytutkimuksen että yleisurheiluun liittyvän projektin kautta.

O365-ympäristössä toteutettavassa projektissa jokainen oppilasryhmä valitsee mieluisan aihepiirin omalle tutkimukselleen.

Tutkimus voi koskea niin oman vuosikurssin musiikkimakua, sosiaalisen median käyttöä, kokemuksia kouluruuasta kuin käsitystä ystävyydestä. Ryhmät luovat oman Excel-kyselynsä ja vastaavat muiden ryhmien kyselyihin sähköisesti. Tämän jälkeen oppilaat laskevat tilastollisia tunnuslukuja ja havainnollistavat aineistoaan graafisesti Excelin avulla.

Projektin lopuksi ryhmät esittelevät tutkimustuloksensa muille joko PowerPointin tai iMovie-videonmuokkausohjelman avulla. Projektin aikana oppilaat harjoittelevat tilastomatematiikan lisäksi myös tutkimuksen tekemistä, O365-ympäristön käyttöä, ryhmätyöskentelyä ja esiintymistä.

Yleisurheiluun liittyvässä tilastoprojektissa oppilaat mittaavat omia yleisurheilusuorituksiaan eri lajeissa ja keräävät näin aineistoaan. Aineiston keruun jälkeen jokainen ryhmä saa analysoitavakseen yhteen lajiin liittyvän datan. Kukin ryhmä käsittelee aineiston tilastollisesti Excel-ohjelmalla ja esittelee saamansa tulokset muulle luokalle.

Projektit eivät ole vielä yleisesti saatavissa. Mikäli olet kiinnostunut testaamaan jotakin projektia omassa opetuksessasi, otathan yhteyttä Elina Viroon (elina.viro@tut.fi).

Juho Salmisen diplomityö (TTY) liikunnallisiin matematiikkaprojekteihin liittyen julkaistaan vuoden 2016 alussa.

Teksti: Sirkka-Liisa Eriksson, Juho Salminen ja Elina Viro. Kuva: Maija Pollari.