Projektioppiminen yläkoulun matematiikassa

Esittely

Projektioppiminen on opetuksen organisointimuoto, jonka keskiössä on jokin projekti. Projektioppimisessa korostuvat muun muassa toiminnallisuus, oppilaiden aktiivinen rooli, ongelmakeskeisyys ja yhteistoiminnallisuus. Oppilaille pyritään projektien kautta näyttämään, että matematiikkaa tarvitaan myös arjessa ja tulevassa työelämässä, mikä lisännee heidän matematiikkainnostustaan.

Projektien aikana kehittyvät matematiikan sisältöjen osaamisen lisäksi useat työnantajien ja uuden opetussuunnitelman perusteiden arvostamat metataidot, kuten ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisukyky, tiedonkäsittelytaidot, pitkäjänteisyys sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttötaidot.

Kehityshankkeen aikana kootaan projektipankki yläkoulun matematiikan opettajien käyttöön. Pankin tarkoituksena on madaltaa opettajien kynnystä hyödyntää projektityöskentelyä opetuksessaan ja pienentää heidän työtaakkaansa projektien suunnittelussa. Kehityshankkeessa on tarkoitus myös testata pankkiin kerättyjä projekteja käytännössä eri yläkoulujen matematiikan opetuksessa.

Esittelyvideo

Kirjoituksia hankkeesta

Projektioppiminen – lähtökohtana ympäröivä maailma
Projekteja yläkoulun matematiikkaan

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: matematiikka
Kuvaus: Hankkeessa on luotu projektipankki yläkoulun matematiikan opettajille. Useimmista projekteista löytyy sekä oppilasohje että lisäohjeistus opettajalle. Lisäksi pankin alusta löytyy opettajalle ohjeistusta projektien ohjaamiseen, arviointiin ja eriyttämiseen. Projektipankin yhteyteen on linkitetty myös hankkeeseen liittyvät opinnäytetyöt, joissa raportoidaan projektikokeiluja. Uusi OPS korostaa vahvasti oppimiskäsitystä, jossa oppilas on aktiivinen toimija ja opettaja oppimisen ohjaaja. Vastaava näkemys kuuluu myös projektioppimiseen. OPS:n matematiikan osuus tuo esiin matematiikan yhteyden arkielämään, mikä on olennaista projektioppimisessa. Projektit kehittävät matemaattisten taitojen lisäksi nykypäivänä tarvittavia menestymisen taitoja, kuten ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaitoja,ongelmanratkaisukykyä, tiedonkäsittelytaitoja, pitkäjänteisyyttä, tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja, täsmällistä ilmaisua sekä esiintymiskykyä, mitä korostetaan myös uudessa OPS:issa. Projektit voidaan nähdä myös keinona eriyttää ja toisaalta eheyttää opetusta. Summatiivisen arvioinnin lisäksi formatiivinen arviointi on osa projektien arviointia. Oppilaat arvioivat omaa työskentelyään ja tekevät vertaisarviointeja. Oppilailla on myös perinteistä opetusta suurempi mahdollisuus vaikuttaa omaan opiskeluunsa.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: projektioppiminen, projektipankki, yläkoulun matematiikan opetus

Materiaaliin »

Muut materiaalit
Julkaisuja
Vielä tekeillä olevat julkaisut
  • Viro, E. Väitöskirja: Projektityöskentely yläkoulun matematiikassa. Väitöskirjan tarkoituksena on tarkastella yläkoulun matematiikan opetuksen kontekstissa toteutettavan projektityöskentelyn oppimistavoitteiden, matematiikan oppimisen ja työelämätaitojen, toteutumista. Viitekehyksenä käytetään Moschovichin (2015) akateemista lukutaitoa, Nissin (2015) kompetenssikukkaa ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (2014). Lisäksi tutkitaan, millaisessa projektiympäristössä nämä oppimistavoitteet saavutetaan.
Yhteyshenkilöt
  • Elina Viro, Tampereen yliopisto, elina.viro@tuni.fi
  • Vikke Vuorenpää, Tampereen yliopisto, vikke.vuorenpaa@tuni.fi