Arkielämän ilmiöitä

Esittely

Arkielämän ilmiöitä -kehittämishankkeessa on kehitetty opettajien ja opettajaksi opiskelevien kanssa yhteistyössä sekä eheyttäviä että erilaiset oppijat huomioivia malleja ja materiaaleja kemian opetuksen tueksi arkielämän kontekstissa. Materiaalien kehitystyö on toteutettu vuosien 2015–2017 aikana ja niihin voi tutustua hankkeen Arkielämän kemiaa » -blogissa.

Hankkeeseen osallistuneille on tarjottu koulutusta ja tukea oman opetuksen kehittämiseen valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Hankkeen aikaista koulutusta on kehitetty yhteistyössä LUMA-keskus Suomi -verkoston StarT » -hankkeen kanssa ja yhteistyöstä on syntynyt opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen suunnattu verkkokoulutus Arjen ilmiöitä ja monialaisia projekteja LUMA-aineiden opetuksessa » erityisesti LUMA-aineiden opettajille.

Kirjoituksia hankkeesta

Eheyttävää ja yksilöllistävää opetusta arjen ilmiöistä ja elämää varten »

Materiaalit opetustyön tueksi

Aste: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: kemia
Kuvaus: Arkielämän kemiaa -blogin tavoitteena on tukea eheyttävän kemian opetuksen toteuttamista arjen konteksteissa. Blogiin kerätty materiaali koostuu erilaisista opetussuunnitelmista ja ideoista monialaisiksi oppimiskokonaisuuksiksi sekä näihin liittyvistä opetusmateriaaleista, joita tämän hankkeen parissa on kehitetty opettajien ja opettajaksi opiskelevien toimesta. Kaikissa lähtökohtana on arjen konteksti, oppilaslähtöisemmät ja toiminnalliset opetusmenetelmät sekä oppiaineiden välinen yhteistyö. Tavoitteena on tukea laajasti kemian opetukselle asetettuja tavoitteita sekä oppilaiden laaja-alaista osaamista.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: opetusmalli, opetusmateriaali, kemian opetus, eheyttävä opetus, monialaiset oppimiskokonaisuudet

Materiaaliin »

Verkkokoulutus

Hankkeessa on laadittu myös verkkokoulutus Projektit opetuksen polkimena ». Maksuton koulutus on suunnattu opettajille ja opettajaksi opiskeleville, erityisesti LUMA-aineiden opetukseen. Koulutus tarjoaa nimensä mukaisesti oppilaiden kokemusmaailmasta lähteviä ilmiöpohjaisia opetuskokonaisuuksia sekä tukea ilmiölähtöisen ja eheyttävän opetuksen toteuttamiseen projektioppimisen keinoin.

Muut materiaalit
Julkaisut
  • Haatainen, O., Kousa, P., Aksela, M., Asikainen, T. & Sjöblom, A. (2015). Eheyttävää kemian opetusta oppiaineiden välisenä yhteistyönä. LUMAT, 3(6), 744-762.
  • Haatainen, O. Projektioppiminen eheyttävän opetuksen työtapana LUMA-aineissa – opettajien näkökulma. Aineisto on koottu kansallisella kyselyillä sekä LUMA-keskus Suomi -verkoston StarT ja LUMA SUOMI -ohjelmien puitteissa (tekeillä oleva väitöskirja)
Yhteyshenkilö
  • Outi Haatainen, Helsingin yliopisto, outi.haatainen@helsinki.fi
Työryhmä
  • Outi Haatainen, Helsingin yliopisto
  • Päivi Kousa, Helsingin yliopisto
Yhteistyöhanke

Hankkeen toiminta kytkeytyy LUMA-keskus Suomi -verkoston StarT » -hankkeeseen.