Ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen argumentoinnin keinoin

Esittely

Hankkeessa laaditaan yläkouluun soveltuvia fysiikan oppimiskokonaisuuksia, joiden tavoitteena on kehittää oppilaiden argumentointitaitoja. Tavoitetta lähestytään tarkastelemalla fysiikan ilmiöitä, joiden käyttäytyminen on usein ristiriidassa oppilaiden ennakkotiedon kanssa. Ilmiöitä tarkastellaan oppilaslähtöisesti siten, että heitä ohjataan ennustamaan ilmiöiden käyttäytyminen ja perustelemaan ennustuksensa. Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota niihin olettamuksiin ja muihin tietoihin, joihin heidän perustelunsa perustuvat. Näitä tietoja tarkastellaan argumentoinnin näkökulmasta.

Tarkastelun tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään millaisiin olettamuksiin heidän ennustuksensa perustuvat ja missä määrin olettamukset rajoittavat ilmiön käyttäytymisen ennustettavuutta. Tämän uskotaan kehittävän oppilaiden kykyä ja valmiutta esittää perusteltuja väittämiä eli argumentoida.

Lisäksi hankkeen oppimiskokonaisuuksiin pyritään laatimaan kokeellisuuteen nojaava tehtäväkokonaisuus, jonka avulla oppilaat voivat syventää tietämystään ilmiöiden käyttäytymisen selittävästä fysiikan sisältötiedosta. Kokonaisuutena hankkeessa pyritään luomaan tutkimuksellisuutta korostavia opetuskäytänteitä fysiikan sisältötiedon oppimiseksi yläkoulussa. Oppimiskokonaisuuksiin luontevasti sisältyvät fysiikan aihealueet on selvitetty yhteistyössä opettajien kanssa. Selvitystyössä on huomioitu uusissa opetussuunnitelman perusteissa korostuvat fysiikan sisällöt.

Kirjoituksia hankkeesta

Argumentointi auttaa ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen
Piilotetut virtapiirit – esimerkki fysiikan sähköisistä oppimateriaaleista

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: fysiikka
Kuvaus: Aineisto sisältää fysiikan tehtäväkokonaisuuksia, joissa painottuvat fysiikan ihmelliset ilmiöt ja argumentointi. Tehtäväkokonaisuudella pyritään tukemaan fysiikan kouluopetuksen tutkimuksellisuutta. Lisäksi tehtäväkokonaisuudet luovat puitteita oppilaiden argumentointitaitojen huomioimiselle fysiikan kouluopetuksen kontekstissa.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: ihmeelliset fysiikan ilmiöt, argumentointi, väite, perustelu, evidenssi, monilukutaito, keskustelu, pohdinta

Materiaaliin »

Verkkokurssi

Hankkeeseen liittyvä verkkokurssi Kysymysten ja argumentoinnin hyödyntäminen luonnontieteiden kouluopetuksessa on suunnattu ala- ja yläkoulun opettajille. Kurssilla perehdytään oppilaiden omien kysymysten hyödyntämiseen opetuksessa ja opitaan luonnontieteellistä argumentointia. Verkkokurssi löytyy Helsingin Yliopiston MOOC-ympäristöstä, jonne kuka hyvänsä voi luoda oman MOOC-tunnuksen. Alustalle voi kirjautua myös Haka-tunnuksilla.

Verkkokurssi on toteutettu yhteistyössä Hyvä kysymys! -hankkeen kanssa.

Muut materiaalit
Julkaisuja
Yhteyshenkilöt
  • Mikko Kesonen, Itä-Suomen yliopisto, mikko.kesonen@uef.fi