Ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen argumentoinnin keinoin

Esittely

Hankkeen aikana on kehitetty yläkouluun soveltuvia fysiikan tehtäväkokonaisuuksia, jotka tukevat fysiikan oppimisen lisäksi oppilaiden argumentointitaitojen kehittymistä. Argumentointitaidot korostuvat opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisissa osaamistavoitteissa ja luonnontieteiden oppiainekohtaisissa opetustavoitteissa.

Hankkeessa kehitetyissä tehtäväkokonaisuuksissa tarkastellaan ”ihmeellisiä” fysiikan ilmiöitä, joiden käyttäytyminen on usein ristiriidassa oppilaiden ennakkokäsityksen kanssa. Tehtäväkokonaisuudet ohjaavat oppilaita muodostamaan perusteltuja väittämiä, eli argumentteja, ilmiöstä saatavan havaintoaineiston pohjalta.

Tehtäväkokonaisuuksien lisäksi hankkeessa on kehitetty argumentointia ja kysymysten käyttöä käsittelevä verkkokurssi Ajattelu- ja keskustelutaitoja luonnontieteisiin! – Kysymykset ja argumentointi kouluopetuksessa ». Kurssi on suunnattu opettajille ja sen tavoitteena on lisätä heidän valmiuksiaan painottaa argumentointia luonnontieteiden ja ympäristöopin opetuksessa. Verkkokurssin lisäksi opettajille järjestetään koulutustilaisuuksia argumentointia painottavasta luonnontieteiden kouluopetuksesta. Osana koulutustoimintaa opettaja voi kokeilla argumentoinnin painottamista yhteistyössä hankevetäjän kanssa.

Kirjoituksia hankkeesta

Argumentointi luonnontieteissä ja sen painottamisen mahdollisuudet luonnontieteiden kouluopetuksessa »
Argumentoitia painottava luonnontieteen kouluopetus – Katsaus tavoitteisiin »
Argumentointi auttaa ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen »
Piilotetut virtapiirit – esimerkki fysiikan sähköisistä oppimateriaaleista »

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: fysiikka
Kuvaus: Aineisto sisältää fysiikan tehtäväkokonaisuuksia, joissa painottuvat fysiikan ihmeelliset ilmiöt ja argumentointi. Tehtäväkokonaisuuksilla pyritään tukemaan fysiikan kouluopetuksen tutkimuksellisuutta. Lisäksi tehtäväkokonaisuudet luovat puitteita oppilaiden argumentointitaitojen huomioimiselle fysiikan kouluopetuksen kontekstissa.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: ihmeelliset fysiikan ilmiöt, argumentointi, väite, perustelu, havaintoaineisto, keskustelu, pohdinta

Materiaaliin »

Verkkokurssi

Hankkeen aihetta käsitellään tarkemmin verkkokurssilla Ajattelu- ja keskustelutaitoja luonnontieteisiin! – Kysymykset ja argumentointi kouluopetuksessa ». Kurssi on suunnattu ala- ja yläkoulun opettajille. Kurssilla perehdytään kysymysten ja argumentoinnin painottamiseen luonnontieteiden kouluopetuksessa. Verkkokurssi löytyy Helsingin yliopiston MOOC-ympäristöstä, jonne kuka hyvänsä voi luoda oman MOOC-tunnuksen. Alustalle voi kirjautua myös Haka-tunnuksilla.

Verkkokurssi on toteutettu yhteistyössä Hyvä kysymys! -hankkeen kanssa.

Julkaisuja
Yhteyshenkilöt
  • Mikko Kesonen, Itä-Suomen yliopisto, mikko.kesonen@uef.fi