Ihmisen ominaisuuksien mittaaminen fysiikan koululaboratoriossa

Esittely

Hankkeessa laaditaan alakouluun soveltuvia oppimiskokonaisuuksia, joissa oppilaiden fyysisiä ominaisuuksia tarkastellaan fysiikan, biologian ja mahdollisesti liikunnan näkökulmasta. Oppimiskokonaisuuksissa oppilaat tutkivat fyysisiä ominaisuuksia fysiikan tietokoneavusteisilla mittalaitteilla ja videoanalyysillä.

Kokemustemme mukaan tämän tyyppiset toiminnot innostavat oppilaita tietokoneavusteisen mittalaitteiden käyttöön ja heidän fysiologisten ominaisuuksien, kuten puristusvoiman tarkasteluun. Lisäksi mittalaitteiden avulla voidaan tutkia säännöllisen liikunnanharrastamisen positiivisia vaikutuksia esimerkiksi hyppytekniikan kehittymiseen.

Hankkeen tavoitteena on muodostaa oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia, joiden lähtökohtana ovat oppilaista tietokoneavusteisesti mitattavat ominaisuudet, kuten puristusvoima ja hyppykorkeus. Oppimiskokonaisuuksissa fysiikassa, biologiassa ja mahdollisesti liikunnassa opetettavat asiat kytketään oppilaan fyysisiin ominaisuuksiin, minkä uskotaan tekevän niistä oppilaille omakohtaisempia ja merkityksellisempiä kuin perinteisessä oppiainerajoihin nojautuvassa opetuksessa. Tämän uskotaan tukevan opetettavien asioiden oppimista ja lisäävän oppilaiden kiinnostusta opetettavia asioita kohtaan.

Hankkeessa on järjestetty kokeiluja, joissa yhteistyöopettajien luokkalaisten kanssa on kokeiltu laitteiden käyttöä kouluissa ja Itä-Suomen yliopiston LUMA-laboratoriossa. Kokeilujen yhteydessä on suunniteltu toimintoja, materiaaleja ja käytänteitä oppiainerajat ylittävät oppimiskokonaisuuksien toteuttamiselle.

Esittelyvideo

Kirjoituksia hankkeesta

Pomput ja puristusvoima havainnollistavat alakoulun fysiikkaa
Pompuista ja puristuksista oivallisia eväitä yhtenäiskoulun toimintakulttuurin muodostamiselle

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 3-6
perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: matematiikka, ympäristöoppi, biologia, fysiikka, kemia
Kuvaus: Aineisto sisältää oppiainerajoja ylittäviä luonnontieteen oppimiskokonaisuuksia, joiden keskiössä ovat oppilaiden fyysiset ominaisuudet, kuten keuhkojen tilavuus tai makuaisti. Oppimiskokonaisuudet tukevat luonnontieteen opetuksen eheyttämistä ja luovat toiminnallisen ja nykyaikaista mittausteknologiaa sekä TVT:tä hyödyntävän oppimisympäristön.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: oppiainerajat ylittävä luonnontieteen opetus, opetuksen eheyttäminen, toiminnallisuus, oppiaineksen omakohtaistaminen, tietokoneavusteinen mittausteknologia, luonnontieteellinen tutkimus, monilukutaito

Materiaaliin »

Muut materiaalit
Julkaisuja
Yhteyshenkilöt
  • Mikko Kesonen, Itä-Suomen yliopisto, mikko.kesonen@uef.fi