Pomput ja puristusvoima havainnollistavat alakoulun fysiikkaa

Alakoululaisten on helpompi hahmottaa fysiikan suureita, kun he pääsevät mittaamaan yksinkertaisia fyysisiä suorituksia ja pohtimaan tuloksia fysiikan näkökulmasta. Omien suoritusten mittaaminen fysiikan kououlaboratoriossa on innostanut kokeilussa mukana olleita oppilaita.

Ihmisen ominaisuuksien mittaaminen fysiikan koululaboratoriossa -kehittämishanke luo puitteita toiminnalliselle fysiikan alakouluopetukselle. Uudet ratkaisut eivät rajoitu pelkän elottoman luonnon tarkasteluun vaan lähestyvät fysiikan oppisisältöjä mitattavien suoritusten ja ominaisuuksien avulla.

Tavoitteena on kehittää alakoululaisille suunnattuja oppimiskokonaisuuksia, joissa oppilaat mittaavat fyysisiä suorituksia, kuten hyppykorkeutta, fysiikan tietokoneavusteisten mittalaitteiden avulla.

Lähestymistapa mahdollistaa sen, että oppilaat hahmottavat fysiikan suureiden ja käsitteiden merkitykset ja suureisiin liittyvät suuruusluokat omakohtaisen kokemuksen kautta. Lisäksi syntyy puitteita oppiainerajat ylittävälle opetukselle, jossa oppilaiden fyysisiä suorituksia voidaan tarkastella fysiikan lisäksi biologian, liikunnan ja terveystiedon näkökulmasta. Digitaalisesti kerättyjen mittaustulosten analysointi harjoittaa myös kuvaajien tulkintataitoja.

Keväällä 2015 toteutetussa kokeilussa hankkeen yhteistyökoulun oppilaat tutkivat hyppykorkeutta sekä käden ja sormien puristusvoiman suuruutta. Oppilaat tarkastelevat muun muassa eri ponnistustyylien vaikutusta hyppykorkeuteen ja pohtivat kuinka suurta massaa heidän puristusvoimansa vastaa.

Eväitä ja ideoita opetuksen eheyttämiseen

Oppilaiden on havaittu innostuvan omien ominaisuuksiensa tutkimisesta digitaalisilla mittalaitteilla, mikä luo hyvän pohjan toimintamallien kehittämiselle.

Yhteistyöopettajien kanssa onkin pohdittu mahdollisuutta liittää hyppykorkeuden ja puristusvoiman mittaukset osaksi kouluissa toteutettavaan Move-seurantaan. Näin oppilaat saisivat monipuolisemman kuvan fyysisen toimintakyvyn kehittymisestä. Lisäksi on pohdittu mahdollisuutta laajentaa hankkeen ratkaisuja ja malleja kemian opetukseen.

Teksti ja kuva: Mikko Kesonen, Ville Nivalainen/Jesse Hietala.