Kokeelliset ja toiminnalliset työtavat kiinnostavat opiskelijoita ja opettajia

Jaettua asiantuntijuutta oppimassa: opettajaopiskelijoiden, koulujen opettajien ja yliopiston asiantuntijoiden yhteistyössä tuottamat kokeelliset oppimisprojektit innostivat kokeelliseen työskentelyyn ja vahvistivat yhteistyötä.

Koulutuksesta kouluun -hanke vahvistaa tutkimuksellista lähestymistapaa, opettajien välistä yhteistyötä sekä luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen eheyttämistä perusopetuksen 1.-6. luokilla. Lisäksi tavoitteena on oppilaiden, opettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien taitojen ja motivaation edistäminen erilaisia työtapoja, välineitä ja oppimisympäristöjä hyödyntävässä opetuksessa.

Opettajien ja opettajaopiskelijoiden yhteistyöstä ammennettiin osaamista ja rohkeutta

Kevätlukukaudella 2015 Helsingissä, Lahdessa, Jyväskylässä ja Joensuussa toteutettiin ympäristö- ja luonnontiedon kokeellisia projekteja yhteensä 20 ala- ja yhtenäiskoulussa. LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluvan hankkeen ensimmäiset pilotoinnit olivat onnistuneita.

Aiheet vaihtelivat koulujen opetussuunnitelmien mukaisesti, mutta keskeisiä tutkimuksia olivat, vesi-, tuuli-, maasto-, ja mikrobiologiset tutkimukset sekä ihminen ja terveys -teema. Kouluprojektien suunnittelu ja toteutus tapahtuivat opettajaopiskelijoista ja koulujen opettajista muodostuvissa tiimeissä. Lisäksi yliopistojen ohjaavat opettajat olivat mukana asiantuntijoina.

Pilottivaiheen lopuksi kerättiin palautetta sekä opettajaopiskelijoilta ja koulujen opettajilta.

Opiskelijoiden ja opettajien yhteistyö toimi pääsääntöisesti hyvin. Opetuksen suunnittelu ja toteutus tiimeinä antoi uusia hyviä kokemuksia opettajaksi opiskeleville.

Opiskelijoiden mielestä hankkeessa mukana oleminen vahvisti heidän osaamistaan ja antoi rohkeutta käyttää uusia opetusmenetelmiä. Opiskelijat kokivat saaneensa itseluottamusta kokeellisten menetelmien, tutkimusten ja toiminnallisuuden hyödyntämiseen omassa opetuksessa.

Pilottivaiheessa mukana olleet opettajat arvostivat myös kokemuksia kokeellisesta työskentelystä. Opettajat kokivat saaneensa uusia ideoita ja rohkeutta ilmiöiden uudenlaiseen tarkasteluun. Myös tieto- ja viestintäteknologian käyttö opetuksessa oli monelle opettajalle uusi ja kiinnostava kokemus.

Yhteistyökokeilu ”mahdollisti uuden kokeilemisen. Oli useampi henkilö ja siten eri näkökulmia ideoinnissa. Oli virkistävää vaihtelua”, totesi eräs mukana olleista opettajista.

Monet opettajat kertoivat myös oppilaiden kiinnostuksen luonnontieteen opiskeluun lisääntyneen hankkeen aikana.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa lukuvuonna 2015-2016 kiinnitetään erityistä huomiota niihin tekijöihin, jotka nousivat esille kehittämishaasteina. Aikatauluongelmat yliopistojen ja koulujen välillä hankaloittivat toimintaa muutamissa projekteissa.

Myös opettajien aktiivinen osallistuminen eksperttiopettajina jäi joissakin hankkeissa vähäiseksi ja opiskelijat pettyivät saamaansa mentorointitukeen.

Jaettua asiantuntijuutta oppimassa

Osallistujat saivat kokemuksia tiimiopettajuudesta ja jaetusta asiantuntijuudesta sekä verkostoituvat LUMA-aineiden opetuksessa.

Monelle koululle kokeilut toivat vaihtelua ja antoivat virikettä kehittää LUMA-opetusta jatkossakin. Hankkeen pilottivaihe jatkuu vuoden 2016 loppuun saakka ja tuotetut materiaalit ovat saatavilla sähköisessä muodossa Peda.netissä.

Teksti: Sari Havu-Nuutinen. Kuvat: Anttoni Kervinen.