Lärares lärande i fokus genom samarbete över ämnesgränserna: MAT(É)-TEMA(T)

I den nya läroplanen för den grundläggande läroplanen poängteras helhetsskapande undervisning och innehållsliga samband mellan skolmatematiken och andra ämnen. Läroplanen säger att arbetet i skolan förväntas ske ”ämnesöverskridande på ett naturligt sätt” vilket naturligtvis för att lyckas kräver lärares samarbete över ämnesgränserna.

Forskning har påvisat samverkans stora betydelse i lärares lärprocesser (t.ex. Fuglestad, 2012). Inom MAT(É)-TEMA(T) sammanförs ämnesdidaktiker och verksamma lärare till en serie workshops där vi tillsammans undersöker och tillämpar matematisk begreppsbildning och matematiska modeller i slöjdverksamhet och huslig ekonomi.

Första steget till mera samarbete över ämnesgränserna togs den 10 april i samband med det LUMA-seminarium som arrangerades vid Åbo Akademis fakultet för pedagogik och välfärd.

Seminarietemat ”Helhetsskapande undervisning” behandlades vid ur både teoretiska och praktiska synvinklar. Till exempel togs frågan hur man kan identifiera matematiskt tänkande inom hantverksämnen upp under ledning av førsteamanuesis Anne Fyhn från universitetet i Tromsö.

Närmare 30 ämneslärare från hela Svenskfinland deltog i seminariet.

Text och foto: Ann-Sofi Röj-Lindberg.