Ymmärrystä ongelmanratkaisuun

Avoimiin ongelmiin ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua, mutta ongelmanratkaisua voi harjoitella yhdessä luokan kanssa. Ymmärrystä ongelmanratkaisuun -kehittämishankkeessa on huomattu, että avointen ongelmien pohdiskelu voi motivoida oppilaita matematiikkakeskusteluun.

LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluva Ymmärrystä ongelmanratkaisuun -kehittämishanke käynnistyi Helsingin yliopistossa tehdyn kansainvälisen ongelmanratkaisututkimuksen pohjalta. Tutkimuksen aikana joukko chileläisiä ja suomalaisia opettajia ja oppilaita ratkaisi avoimia ongelmia kolmen vuoden ajan. Tutkimuksen tuloksia käytetään nyt auttamaan opettajia ongelmanratkaisun ohjaamisessa.

Tutkimuksen aikana vahvistui käsitys siitä, että opettajan rooli ongelmanratkaisun innostajana ja tukijana on keskeinen. Pyrimme säännöllisillä ohjauskäynneillä houkuttelemaan opettajat ja oppilaat avoimien ongelmien pariin. Pilottihankkeen aikana opettajat osallistuvat luokan ongelmanratkaisutuokioiden kehittämiseen aktiivisina toimijoina.

Koska opettajat ovat kokeneet ongelmanratkaisun opettamisen usein haasteelliseksi, tavoittelemme kehittämishankkeessa avoimien ongelmien ohjauksen avulla lisää luovuutta, luovaa ja loogista ajattelua ja toiminnallisuutta. Lisäksi hankkeessa tuodaan itsenäistä tiedon keruuta, käsittelyä, tallentamista ja arviointia matematiikan opetukseen.

Avoimien ongelmien luonteeseen kuuluu esimerkiksi se, että tiedossa ei ole yhtä oikeata ratkaisua. Ongelman aiheuttaman pohdinnan aikana matematiikkakeskustelu luokassa lisääntyy. Avoimien ongelmien käsittely muuttaa usein luokan työskentelytapoja kokeilevammiksi ja vuorovaikutteisemmiksi.

Ongelmanratkaisu käynnistyi pilottikouluissa

Hanke käynnistyi kolmessa pääkaupunkiseudun koulussa, joissa hankkeen piiriin kuuluu on noin 400 alakoulun oppilasta. Pilottikoulujen osallistuvat opettajat valitsivat toimintamallinsa itse ja kaikki koulut aloittivat kuukausittaisen ongelmien ratkaisun.

Osa kouluista toteuttaa ongelmatuokiot luokissa samalla viikolla tai jopa samana päivänä, jolloin oppilaat pääsevät heti vertailemaan eri luokkien ratkaisuja ja keskustelemaan niistä.

Opettajat saavat kokeillun ongelman valmiina. Työskentelemme opettajien kanssa ennen luokkien ongelmatuokioita. Käsittelemme yhdessä jokaisen ongelman matemaattista sisältöä, ratkaisumenetelmiä, vastausten arviointia ja tutkimuksessa löytynyttä tietoa.

Tarkastustuokioiden jälkeen keskustelemme tulosten koonnista ja kokemuksista. Varsinaisen hankkeen laajetessa uusiin kouluihin on tavoitteena edetä mentorisuhteesta vertaismentorointiin. Helmikuun loppuun mennessä osa oppilaista on ehtinyt jo käsitellä kaksi avointa ongelmaa ja opettajien kertoman mukaan innostus on suurta.

Materiaalia pilveen

Kehittämishankkeen edetessä tuotamme pilveen koulujen kokeilemat ongelmat.

Koska avoimia ongelmia on ratkaistu myös koulujen vanhempien illoissa ja toimintapäivinä, kokoamme mahdollisesti materiaalia myös vanhempainiltojen ja tapahtumapäivien avuksi. Haasteelliseksi on koettu ongelmanratkaisuprosessin arviointi, joten suunnittelemme ongelmanratkaisun arvioinnin käsittelyä opettajien arviointityön tueksi.

Teksti ja kuva: Sirpa Wass.