Eheyttävä opetus yhdistää tiedonaloja yli oppiainerajojen

OPS2016-uudistus tuo eheyttävän opetuksen entistä vahvemmin osaksi perusopetusta. LUMA SUOMI -ohjelman Eheyttävää luonnontieteiden opetusta uuden opetussuunnitelman hengessä -hanke auttaa oppiainerajojen ylittämisessä kehittämällä opettajien käyttöön monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa.

Eheyttävää luonnontieteiden opetusta uuden opetussuunnitelman hengessä on LUMA SUOMI –ohjelman puitteissa toteutettava hanke, joka kehittää koulujen käyttöön monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Hanke hyödyntää eheyttävien opetuskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa koulun ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja mielekkäiksi kokonaisuuksiksi.

Eheyttävä opetus voi tapahtua oppiaineiden välillä esimerkiksi hämärtämällä niiden rajoja, käsittelemällä aihetta eri oppiaineissa samaan aikaan tai projekti- ja teematyöskentelyn avulla.

Kolmivaiheinen malli eheyttävään opetukseen

Hankkeessa kehitettävä malli pyrkii luonnontieteiden opiskelun eheyttämiseen samanaikaisesti eri aineiden tunneilla tai esimerkiksi teemapäivinä.

Eheyttävä opetus etenee mallissa kolmivaiheisesti: skenaariovaiheesta oppilaiden tekemien pienoistutkimuksien tai ongelmanratkaisutehtävien kautta päätöksentekovaiheeseen.

Opetus alkaa eheyttävällä teemalla, joka linkittää oppisisällön nuorten arkielämään ja aitoihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Sen tavoitteena on oppilaiden motivointi ja kiinnostuksen herättäminen huomioimalla paikallisuus ja ajankohtaisuus.

Tutkimuksenteko- tai ongelmaratkaisuvaiheessa oppilaat rakentavat ymmärrystään käsiteltävästä aiheesta. Tämän vaiheen lähtökohtana toimivat skenaariovaiheessa esitetyt, eri tiedonaloja yhdistävät ongelmat, joihin oppilaat etsivät vastauksia tutkivan oppimisen keinoin. Opiskelussa korostetaan oppilaskeskeisyyttä, vuorovaikutustilanteita ja yhteisöllisyyttä.

Päätöksentekovaiheessa oppilaat soveltavat edellisessä vaiheessa opittuja tietoja ja taitoja ottamalla uudelleen kantaa skenaariovaiheen ongelmiin. Tavoitteena on tietojen ja taitojen soveltaminen oman elämän ja yhteiskunnan kannalta. Vaihe voidaan toteuttaa erilaisia opetusmenetelmiä käyttäen, kuten ryhmäkeskustelujen, kirjallisten tehtävien, väittelyn tai roolileikin avulla.


Eheyttävän opetuksen kolmivaihemalli.

Skenaariossa esitettyyn ongelmaan ei yleensä ole yhtä oikeaa vastausta, vaan tärkeintä on oppilaiden perustellut argumentit, jotka pohjautuvat oppilaiden uuteen käsitteelliseen ymmärrykseen opiskeltavasta asiasta.

Kehittelemme eheyttäviä opetuskokonaisuuksia opettajaopiskelijoiden, opettajankouluttajien ja opettajien yhteistyönä. Opettajilla on asiantuntemusta oppisisällöistä, toimivista pedagogisista ratkaisuista ja oppilaista. Opettajankouluttajilla puolestaan on tietämystä kolmevaihemallin teoreettisista perusteista ja opettajaopiskelijat saavat harjoitusta käytännön opettajantyöstä opetuskokonaisuuksia suunnittelemalla ja toteuttamalla.

Tule mukaan kehittämään eheyttävää luonnontieteiden opetusta innokkaassa yhteistyöryhmässä! Ensimmäinen kokoontuminen on pe 24.4.2015 klo. 9-12 Joensuussa SciFestin yhteydessä. Tämän jälkeen kokoonnumme yhdeksi päiväksi lokakuussa ja yhdeksi päiväksi joulukuussa.

Osallistumisesta kiinnostuneet voivat pyytää 31.3.2015 mennessä lisätietoja hankkeen vetäjiltä Itä-Suomen yliopistossa:

Teksti ja kuva: Kari Sormunen, Sirpa Kärkkäinen, Ilpo Jäppinen, Anu Hartikainen-Ahia.