Eheyttävää luonnontieteiden opetusta uuden opetussuunnitelman hengessä

Esittely

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Hankkeemme eheyttävien opetuskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään uuden opetussuunnitelman edellyttämää koulun ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja mielekkäiksi kokonaisuuksiksi.

Eheyttävä opetus voi tapahtua oppiaineiden välillä esimerkiksi hämärtämällä niiden rajoja, käsittelemällä aihetta eri oppiaineissa samaan aikaan tai projekti- ja teematyöskentelyn avulla. Meidän mallissamme pyrimme luonnontieteiden opiskelun eheyttämiseen samanaikaisesti eri aineiden tunneilla tai esimerkiksi teemapäivinä. Eheyttävä opetus etenee mallissamme kolmevaiheisesti: skenaariovaiheesta oppilaiden tekemien pienoistutkimuksien tai ongelmanratkaisutehtävien kautta päätöksentekovaiheeseen.

Kolmevaihemallissa opetus alkaa eheyttävällä teemalla, joka linkittää oppisisällön nuorten arkielämään tai aitoihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Sen tavoitteena on oppilaiden motivointi ja kiinnostuksen herättäminen huomioimalla paikallisuus ja ajankohtaisuus.

Tutkimuksenteko- tai ongelmaratkaisuvaiheessa oppilaat rakentavat ymmärrystään opiskelun kohteena olevasta aiheesta. Tämän vaiheen lähtökohtana toimivat skenaariovaiheessa esitetyt, eri tiedonalojen tietoja ja taitoja yhdistävät ongelmat, joihin oppilaat etsivät vastauksia tutkivan oppimisen keinoin. Opiskelussa korostetaan oppilaskeskeisyyttä, vuorovaikutustilanteita ja yhteisöllisyyttä.

Päätöksentekovaiheessa oppilaat soveltavat edellisessä vaiheessa opittuja tietoja ja taitoja ottamalla uudelleen kantaa skenaariovaiheen ongelmiin. Tavoitteena on tietojen ja taitojen soveltaminen oman elämän ja yhteiskunnan kannalta. Vaihe voidaan toteuttaa erilaisia opetusmenetelmiä käyttäen, kuten ryhmäkeskustelujen, kirjallisten tehtävien, väittelyn tai roolileikin avulla. Skenaariossa esitettyyn ongelmaan ei yleensä ole yhtä oikeaa vastausta, vaan tärkeintä on oppilaiden perustellut argumentit, jotka pohjautuvat oppilaiden uuteen käsitteelliseen ymmärrykseen opiskeltavasta asiasta.

Kehittelemme eheyttäviä opetuskokonaisuuksia opettajaopiskelijoiden, opettajankouluttajien ja opettajien yhteistyönä: opettajilla on asiantuntemusta oppisisällöistä, toimivista pedagogisista ratkaisuista ja oppilaista. Opettajankouluttajilla on tietämystä kolmevaihemallin teoreettisista perusteista ja opettajaopiskelijat saavat harjoitusta käytännön opettajantyöstä opetuskokonaisuuksia suunnittelemalla ja toteuttamalla.

Esittelyvideo

Kirjoituksia hankkeesta

Eheyttävä opetus yhdistää tiedonaloja yli oppiainerajojen

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: biologia, fysiikka, kemia, maantieto
Kuvaus: Hankkeessa on suunniteltu, toteutettu ja arvioitu eheyttäviä oppimiskokonaisuuksia opettajaopiskelijoiden, opettajankouluttajien ja opettajien yhteistyönä. Aineisto on kehitetty perusopetuksen luokille 7.-9. luonnontieteiden opetuksen lähtökohdista. Materiaalin tarkoituksena on vastata OPS:n tavoitteisiin opetuksen eheyttämisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien (luku 4.4) osalta. Hanke hyödyntää eheyttävien opetuskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa koulun ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Opetuksellisena lähestymistapana olemme soveltaneet ns. kolmevaihemallia (skenaario – tutkimus/tiedonhankinta – päätöksenteko). Kukin seitsemästä oppimiskokonaisuudesta (ks. verkkomateriaali) sisältää kuvauksen opettajalle (etusivu) sekä liitteinä oppilaan työskentelyohjeen ja ns. skenaariomateriaalin; myös lisämateriaaleja opetuksen tueksi on tarjolla liitteinä.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: eheyttävä opetus, kolmevaihemalli, luonnontieteiden opetus

Materiaaliin »

Muut materiaalit
Julkaisuja
  • Sormunen, K. & Hartikainen-Ahia, A. (2019). Quality of the ssi decision-making stages designed by science student teachers:
    A paper accepted to be presented at the European Science Education Research Association (ESERA) conference, Bologna, Italy, August 26-30.
  • Sormunen, K., Hartikainen-Ahia, A. & Kärkkäinen, S. (2016). Kokemuksia eheyttävän luonnontieteiden opetuksen yhteisöllisestä suunnittelusta ja toteutuksesta. Teoksessa Pakula, H.-M., Kouki, E., Silfverberg, H. & Yli-Panula, E. (toim.) Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja 11.
Yhteyshenkilöt
  • Anu Hartikainen-Ahia, Itä-Suomen yliopisto, anu.hartikainen@uef.fi
  • Sirpa Kärkkäinen, Itä-Suomen yliopisto, sirpa.a.karkkainen@uef.fi
  • Kari Sormunen, Itä-Suomen yliopisto, kari.sormunen@uef.fi