Mielekästä matikkaa oppilaille ja opettajille

“Toivottavasti tälläisiä kerhoja tulee olemaan jatkossakin”, vastasi eräs oppilas ensimmäistä kertaa toteutettua virtuaalikerho Mathversumia koskevaan palautekyselyyn. Virtuaalikerhon lisäksi syksyn aikana on kerätty palautetta kirjastoissa järjestetyistä Pulmaario-pajoista sekä opettajien täydennyskoulutuksista. Kaikki nämä on toteutettu LUMA SUOMI -ohjelman Mielekäs matikka -kehittämishankkeen osana.

Mathversum-virtuaalikerho lisäsi tietoa matematiikan monipuolisuudesta

Virtuaalinen matematiikkakerho Mathversum järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2015. Kerhon tarkoituksena oli tarjota matematiikkakerhotoimintaa laajemmalle alueelle. Pilottikokeiluun osallistui lopulta kaksi koulua. Kerhoa kehitetään osana pro gradu -tutkielmaa.

Kerhon toteutus vaihteli koulun mukaan. Toinen koulu järjesti kerhon vapaaehtoisena iltapäivätoimintana ja toinen oppituntien ohessa kaikille koulun 7.-luokkalaisille. Yhteensä kerhoon osallistui noin 40 oppilasta.

Kerhosta kerättiin palautetta verkkokyselyn avulla. Osallistujat olivat suurimmaksi osaksi hyvin tyytyväisiä kerhoon ja reilusti yli puolet kyselyyn vastanneista haluaisi osallistua kerhoon uudestaan. Eräs oppilas kommentoi, että kerhossa hyvää oli se, että oppi vaikka oli hauskaa. Kehitysehdotuksina oppilaat mainitsivat lyhyemmät videot, vaikeammat tehtävät sekä selkeämmät ohjeet.

Opettajat osallistuisivat kerhotoimintaan mielellään myös jatkossa ja olivat sitä mieltä, että kerho auttaa oppilaita ymmärtämään, että matematiikka on paljon laajempi käsite kuin mitä koulu antaa ymmärtää. Lisäksi heidän mielestään kerho osoitti, miten matematiikka liittyy muihin tieteisiin. Myös opettajien mielestä osa tehtävistä olisi voinut olla haastavampia.

Syksyn kerhovideoihin voi tutustua mm. kerhon sivustolla. Seuraava Mathversum-kerhokokonaisuus toteutetaan keväällä 2016, jolloin teemana on matematiikka ja taide. Kevään kerhosta tiedotetaan lisää helmikuussa.

Pulmaario-pajat innostivat matematiikan ja ohjelmoinnin pariin

Syksyllä 2015 pilotoitiin Pulmaario-pajoja kolmessa eri kirjastossa: Helsingissä Kontulan kirjastossa, Vantaalla Pointin kirjastossa ja Espoossa Sellon kirjastossa. Pajoja järjestävät Summamutikka- ja Linkki-keskus (molemmat osa Helsingin yliopiston LUMA-keskusta) yhteistyössä pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastoverkoston kanssa. Pajoissa tehdään hauskoja toiminnallisia matikkatehtäviä sekä ohjelmoidaan helppoja pelejä. Pajoista tehdään tutkimusta osana väitöskirjaa.

Jokaisessa pajassa toimii ohjaajina yksi matematiikan opiskelija ja yksi tietojenkäsittelytieteen opiskelija. Lisäksi kirjastolaiset ovat mukana ohjaamassa ja tarkoitus olisi, että kirjaston henkilökunta voisi jatkossa vetää pajoja itsenäisesti.

Pajoissa oli kirjastosta riippuen osallistujia 5-20. Jokaisen pajakerran jälkeen lapsilta kerättiin suullista palautetta sekä pyydettiin vastaamaan yksinkertaisen tablet-sovelman avulla, mitä he pitivät kerhosta. Palaute on ollut suurimmaksi osaksi hyvin positiivista ja myös vanhemmat ovat olleet innoissaan pajoista.

Opiskelijaohjaajilta sekä kirjastojen työntekijöiltä kerättiin palautetta kyselytutkimuksen muodossa. Myös ohjaajilta ja kirjastolaisilta kerätty palaute on ollut hyvin positiivista ja moni haluaisi jatkaa pajojen vetämistä jatkossakin. Kehitysehdotuksiakin löytyi, esimerkiksi mainostukseen toivottiin enemmän panostusta. Myös ennakkoilmoittautumisten mukaanottoa mietittiin, sillä nyt pajat ovat toimineet avoimen toiminnan periaatteella, eli mukaan on voinut liittyä missä tahansa vaiheessa pajaa. Ennakkoilmoittautumisten pohdittiin saattavan sitouttaa lapsia paremmin.

Pajatoiminta jatkuu taas ensi keväänä uusissa kirjastoissa. Viikoilla 3-7 pajoja järjestetään Helsingissä Laajasalon ja Viikin kirjastoissa, Vantaalla Tikkurilan kirjastossa, Espoossa Tapiolan kirjastossa sekä Kauniaisten kirjastossa. Tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin mm. LUMA.fi:n tapahtumakalenterissa. Myöhemmin keväällä järjestetään vielä lisää pajoja.

Täydennyskoulutukset oman opetuksen kehittämisen innostajina

Syksyllä 2015 järjestettiin toistamiseen Teknologian mielekäs pedagoginen käyttö LUMA-aineiden toiminnallisessa opetuksessa -täydennyskoulutus. Hankkeemme oli mukana kyseisessä koulutuskokonaisuudessa “GeoGebran perusteet” -kurssin osalta.

Syksyn koulutus toteutettiin lähes samalla tavalla kuin keväällä, mutta uutena asiana mukaan tuli GeoGebran hyödyntäminen opetuksen eriyttämisessä sekä arvioinnissa. Koulutuksen videomateriaaliin voi tutustua verkossa.

Koulutuksesta saatu palaute on ollut pääosin hyvin positiivista. Esimerkiksi opetusvideoiden laatuun on oltu tyytyväisiä ja harjoitustehtävät on koettu pääosin mielekkäiksi ja oman työn kannalta oleellisiksi. Kehitysehdotuksissa nousi esille mm. tarve GeoGebran CAS-ominaisuuden käytölle, mikä tuleekin olemaan mukana seuraavissa koulutuksissa.

GeoGebra opetuksessa -täydennyskoulutus järjestetään hieman uudistettuna 25.1.-17.4.2016. Katso lisätiedot ja osallistu koulutukseen verkossa.

Lukuvuoden aikana on Helsingin yliopiston LUMA-keskuksessa järjestetty myös Innostava ja yhteisöllinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetus -täydennyskoulutus, jota Summamutikka on toteuttanyt yhdessä F2k, Kemma -resurssikeskusten kanssa. Koulutuksessa osallistujat ovat tutustuneet mm. uusimpaan tutkimustietoon fysiikan, kemian ja matematiikan aloilta. Lisäksi koulutuksessa on esitelty Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tehostettua kisällioppimista, josta osa opettajista onkin toteuttanut koulutuksen suoritukseen kuuluvaa omaan opetukseen liittyvää projektityötä.

Lisätietoja antaa hankkeen koordinaattori Jenni Räsänen (jenni.j.rasanen@helsinki.fi).

Teksti: Emma Karjalainen ja Jenni Räsänen. Kuva: Elisa Lautala.