LUMA SUOMI -kehittämisohjelman hankkeet käynnistyvät

Suomen on varmistettava matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian osaamisen perusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama LUMA SUOMI -ohjelma vahvistaa näiden alojen osaamista ja oppimista osaamista esi – ja perusopetuksessa. Pilottivaiheessa (2014-2016) eri puolilla Suomea käynnistyy yhteensä 33 kehittämishanketta.

Tieteen ja tutkimuksen saavutuksiin nojaava yhteiskuntamme tarvitsee lähitulevaisuudessa yhä enemmän luonnontieteiden, matematiikan ja teknologia-alojen osaajia, mutta nämä alat eivät juuri kiinnosta opiskelu- ja uravalintojaan pohtivia suomalaisnuoria.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kuusivuotinen LUMA SUOMI -kehittämisohjelma vastaa tähän haasteeseen yhteistyössä opettajien, koulujen, vanhempien, opetushallinnon sekä muiden tahojen kanssa.

Ohjelman päämääränä on lisätä 6-16-vuotiaiden lasten ja nuorten kiinnostusta opiskella matematiikkaa ja luonnontieteitä, innostaa oppilaita valitsemaan näiden aineiden opintojaksoja lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä lisätä matemaattis-luonnontieteiden ja teknologian osaamisen tasoa ja osaajien määrää.

Tavoitteeseen tähdätään tuomalla kouluihin opettajien kanssa suunniteltuja ja testattuja uudenlaisia opetuksen työtapoja. Koulutyötä tuetaan tuottamalla vapaasti käytettäviä oppimismateriaaleja ja kouluttamalla opettajia työtapojen, ympäristöjen ja materiaalien käytössä.

Työn perustana käytetään uutta tutkimustietoa mm. uusista oppimisympäristöistä, sähköisistä materiaaleista ja oppimisen tavoista.

Kaksikielinen LUMA SUOMI -ohjelma tukee opettajia vuonna 2016 voimaan tulevien valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden käyttöönotossa. Myös OPS-työn tueksi julkaistaan materiaalia sekä järjestetään opettajien täydennyskoulutusta.

Tavoitteena on elävöittää opetusta liittämällä se arki- ja työelämän yhteyksiin esimerkiksi tuotteiden elinkaarien ja ympäristövaikutusten kautta. Matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetuksessa näkökulma on oppilaslähtöisyydessä ja toiminnallisuudessa.

LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluu kolme puiteohjelmaa (2014-2016):

1.Matematiikan tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä (vetäjä Oulun yliopiston prof. Peter Hästö)

2.Luonnontieteiden ja ympäristökasvatuksen tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä (vetäjä Itä-Suomen yliopiston apul. prof. Pekka Hirvonen)

3. Teknologiakasvatus: ohjelmointi, robotiikka ja tietoyhteiskunta (vetäjä Turun yliopiston prof. Tapio Salakoski).

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa kuusivuotista ohjelmaa viidellä miljoonalla eurolla. Ohjelman toteuttaa kymmenen yliopiston yhteinen LUMA-keskus Suomi -verkosto. Kehittämisohjelman arviointia vetää professori Jari Lavonen ja koko kehittämisohjelmaa johtaa professori Maija Aksela.

Ohjelmaan on koottu hankkeita avoimen aloitehaun perusteella. Hyviä aloitteita saatiin eri puolilta Suomea yhteensä noin 140. Pilottivaiheeseen valitut 33 kehittämishanketta toteutetaan yhteistyössä koulujen ja opettajien sekä muiden tahojen kanssa.

Kehittämishankkeet ja niiden yhteyshenkilöt »

Jokaiseen hankkeeseen valitaan mukaan vähintään kaksi pilottikoulua, joiden kautta tietoa ja osaamista levitetään laajemmalle. Kehittämishankkeiden tuottamat kaksikieliset materiaalit julkaistaan OKM:n EduCloud-pilvipalvelussa, jonka kautta ne ovat avoimesti kaikkien käytettävissä.

Ohjelmassa rakennetaan koko Suomen kattava LUMA-kuntaverkosto yhteistyössä kuntien opetusjohdon ja koulujen kanssa.

Tavoitteena on tehdä yhteisöllisestä LUMA SUOMI -kehittämisohjelmasta kansainvälisesti ja tieteellisesti korkeatasoinen pitkäkestoinen ohjelma, joka vahvistaa suomalaista osaamista ja Suomen kilpailukykyä.

Teksti: Maija Aksela, Pekka Hirvonen, Peter Hästö, Jari Lavonen, Tapio Salakoski, Lauri Vihma & Maija Pollari.