Vaikuttava teknologia

Esittely

Hankkeessa kehitetään yläkoulun fysiikan ja kemian opetukseen soveltuvia projektipohjaisia teknologisen innovaation suunnittelu- ja toteuttamiskokonaisuuksia. Luovaa ongelmanratkaisua vaativissa tehtävissä oppilaat soveltavat fysiikan ja kemian sekä muiden aineiden tietoja ja taitoja yhteistyössä muiden kanssa. Lisäksi oppimiskokonaisuuksissa linkitetään luonnontieteet elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan. Kehitystyössä on alusta alkaen mukana opettajia, jotka myös testaavat opetuskokonaisuuksien toimivuutta omassa opetustyössään.

Oppimiskokonaisuuksien tavoitteena on parantaa oppilaiden opiskelumotivaatiota, teknologista lukutaitoa, asenteita teknologiaa kohtaan sekä heidän käsitystään fysiikan ja kemian hyödyllisyydestä. Tällä ja elinkeinoelämän yhteyksillä pyritään lisäämään luonnontieteiden ja teknologia-alojen kiinnostavuutta jatko-opinnoissa ja työelämässä. Oppimiskokonaisuudet tukevat uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteutumista, jotka korostavat fysiikassa ja kemiassa aiempaa enemmän sekä teknologiakasvatusta että oppiaineiden tietojen soveltamista monipuolisesti eri tilanteissa.

Kirjoituksia hankkeesta

Teknologiarakentelulla mielekkyyttä fysiikan opiskeluun

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: fysiikka
Kuvaus: Photonics Explorer -materiaalit ovat tutkimuksellisuutta ja fysiikan linkittämistä teknologiseen kehitykseen ja arkielämäämme tukeva valo-opin materiaalipaketti. Materiaalit ovat parhaiten käytettävissä yhdessä Photonics Explorer -välinepaketin kanssa. Sisältää myös LUMA-aineiden työelämäyhteyksiä valaisevan moduulin, joka ei liity paketin välineisiin.

Tehtävät tukevat erityisesti uudistuvien perusopetuksen opetussuunnitelmien uutta tavoitetta “ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa”. Materiaalipaketti auttaa myös tuomaan esille fysiikan, teknologian, ympäristön ja yhteiskunnan välisiä yhteyksiä.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: Photonics Explorer, valo-oppi, fysiikan sovellukset, teknologinen ongelmanratkaisu

Materiaaliin »


Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: fysiikka
Kuvaus: Aineisto sisältää oppimiskokonaisuuksia, joissa oppilaat opiskelevat ja soveltavat fysiikan sisältöjä kehitellessään yksinkertaisia teknologisia ratkaisuja yhdessä toistensa kanssa. Teknologista ongelmanratkaisua integroivat oppimiskokonaisuudet kehittävät sisältöosaamisen lisäksi oppilaiden yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä lisäävät oppilaiden motivaatiota ja kiinnostusta luonnontieteiden opiskelua kohtaan.

Oppimiskokonaisuudet tukevat erityisesti perusopetuksen opetussuunnitelmien fysiikan tavoitetta “ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa”. Oppimiskokonaisuudet auttavat myös tuomaan esille fysiikan, teknologian, ympäristön ja yhteiskunnan välisiä yhteyksiä.
Tyyppi: (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön, muu tukimateriaali opettajille
Avainsanat: fysiikan sovellukset, teknologinen ongelmanratkaisu

Materiaaliin »


Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
  • Jesse Hietala, Itä-Suomen yliopisto, jesse.hietala@uef.fi