Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa: Yhteisöllistä opiskelua työelämän kanssa

Esittely

Merkittävin osa koululaisten tekemistä vierailuista on yritysvierailuja. Opettajat toivoisivat lisää koulu-yritysyhteistyötä, mutta kokevat ajan ja resurssien puutteen olevan esteenä. Myös oppilaat toivoisivat enemmän vierailuja perinteisen kouluopetuksen sijaan. Hankkeessa on kehitetty uudenlainen koulu-yritysyhteistyömalli.

Toimivan koulu-yritysyhteistyön aloittaminen ei välttämättä vaadi suurta määrää resursseja, eikä vierailuun tarvitse varata koko päivää. Lähiyrityksillä (esimerkiksi ruokakaupat, pankit, apteekit, tilitoimistot, kukkakaupat, kampaamot, maatilat, järjestöjen toimipisteet, korjaamot jne.) on runsaasti tietotaitoa niin tuotteista, palveluista kuin erilaisista ammateistakin. Pieneen yritykseen voi mennä vierailemaan ryhmä kerrallaan, tai yrityksen edustaja voi tulla vierailemaan koululla. Koulujen lähellä sijaitsevien yritysten hyödyntäminen oppimisympäristöinä säästää aikaa ja resursseja sekä mahdollistaa parhaassa tapauksessa pitkän ja hedelmällisen yhteistyön, josta hyötyy sekä koulu että yritys.

Yritysvierailun tulee olla tavoitteellista ja sopia opetussuunnitelman perusteisiin. Vierailun suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeä käyttää sopivia pedagogisia lähestymistapoja ja riittäviä oppimateriaaleja. Hyvä yritysvierailu sisältää kolme osiota:

 • Ennen vierailua -osion, jossa oppilas saa riittävät ennakkotiedot vierailukohteesta,
 • varsinaisen vierailun toiminnallisine tehtävineen ja
 • vierailun jälkeen tapahtuvan osion, jossa oppilaiden kokemukset kootaan yhteen ja kokemuksista keskustellaan yhdessä.

Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa -hankkeen tavoitteena on tarjota valmiuksia LUMA-aineenopettajien ja yritysten väliseen moniammatilliseen yhteistyöhön. Hankkeen verkkokurssin aikana tutustutaan yritysten potentiaaliin koulun ulkopuolisina oppimisympäristöinä ja saadaan vinkkejä hyvän vuorovaikutussuhteen luomiseen ja ylläpitoon. Lisäksi kurssilla tuotetaan yhteisöllisesti LUMA-aineiden välistä oppimateriaalia, joita sekä yritys että koulu voivat hyödyntää yhteistyössään.

Kirjoituksia hankkeesta

Opettaja-lehden artikkeli hankkeen yritysvierailuista » (.pdf)

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: matematiikka, biologia, fysiikka, kemia, maantieto
Kuvaus: Osaamiskokonaisuus: työelämätaidot ja yrittäjyys (7-9 luokat) Sisällöt: – Matematiikka: S2 luvut ja laskutoimitukset – Biologia: S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön sekä S6 Kohti kestävää tulevaisuutta – Maantieto: S2 Ajankohtainen muuttuva maailma sekä S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö – Fysiikka: S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä sekä S3 Fysiikka yhteiskunnassa – Kemia: S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä sekä S3 Kemia yhteiskunnassa
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: elinympäristö, työelämätaidot, kestävä tulevaisuus, yritykset koulun ulkopuolisina oppimisympäristöinä

Materiaaliin »

Verkkokurssi

Hankkeesta avautuu verkkokurssi loppukeväästä 2018. Kurssin keskeisenä tavoitteena on tukea LUMA-aineiden opettajia ja opettajaopiskelijoita yrittäjyys-, työelämä- ja vuorovaikutustaitojen opettamisessa.

Oppilaiden kiinnostuksen väheneminen matemaattis-luonnontieteellisiä aineita kohtaan saattaa koitua haasteeksi yhteiskunnalle, jos työelämään ei löydykään sopivia osaajia. Oppilailla ei välttämättä ole käsitystä, miten paljon ja minkälaista osaamista erilaisissa ammateissa tarvitaan tai miten arkielämä ja koulussa opiskeltavat asiat liittyvät toisiinsa.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu yritysvierailu antaa paitsi tietoa tuotteista, palveluista ja ammateista, myös motivoi oppilasta sekä tekee opittavasta asiasta merkityksellisemmän. Koulun lähellä sijaitsevien yritysten potentiaali kannattaa kartoittaa ja hyödyntää ennen kuin aloittaa kamppailun kauempana sijaitsevien yritysorganisaatioiden kanssa sopivaa yhteyshenkilöä, vierailuaikaa ja tekemistä metsästäen. Oppilaille voi olla yllätys, että siinä pienessä ja vaatimattoman näköisessäkin lähiyrityksessä voi työskennellä monenlaisia ammattilaisia, joilla on paljon tietoa ja mielenkiintoista kerrottavaa tulevaisuuden tekijöille.

Kurssilla harjoitellaan koulu-yritysyhteistyön aloittamista ja kehittämistä yhdessä lähiyrityksen kanssa. Lähiyrityksessä pääsee helpommin näkemään ja kokemaan asioita paikan päällä sekä keskustelemaan oikeiden ammattihenkilöiden kanssa. Vierailuista laaditaan yritysten kanssa yhteistyössä oppimateriaalia, jota kuka tahansa opettaja voi hyödyntää joko sellaisenaan tai soveltuvin osin.

Kurssi perustuu aiempaan tutkimustietoon ja opetussuunnitelman perusteisiin. Lyhyen teoriaosuuden lisäksi kurssilla esitetään kulloisenkin teeman mukaisia tietoiskuja esimerkiksi kiertotaloudesta. Kurssin toiminnallisessa osiossa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyömalli yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Tiimiin kuuluu LUMA -aineiden opettajaopiskelijoiden/opettajien lisäksi koululuokka ja sen lähellä sijaitseva yritys. Kurssin vetäjänä ja yhteistyön tukena on Päivi Kousa Helsingin yliopiston opettajankoulutusyksiköstä.

Julkaisuja
Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
 • Päivi Kousa, Helsingin yliopisto, paivi.kousa@helsinki.fi
Yhteistyöyritykset ja -oppilaitokset vuosina 2014-2017

vuonna 2014

 • Ds Smith Packaging (Lielahden yläkoulu)
 • HOK Elanto osuuskunta
 • Heinon Tukku Oy (Olarin yläkoulu)
 • Versowood Oy
 • UPM Raflatac Oy (Tesoman koulu)

vuonna 2015

 • Sun chemical Oy (Juvanpuiston koulu)
 • Neste oil Oyj (Nöykkiön koulu)
 • AGA Oy (Pohjolanrinteen koulu)

vuonna 2016

 • Berner Oy logistiikkakeskus
 • Neste Oyj
 • Borealis Polymers Oy

vuonna 2017

 • Viikinmäen jätevedenpuhdistamo, HSY (Hiidenkiven peruskoulu)
 • Thermo Fisher Scientific Oy (Martinlaakson lukio)
 • Kemira Oyj (Matinkylän IB-lukio)

Lisäksi yhteistyökumppanina oli Ljubljanan yliopisto Sloveniassa, joka toteutti vastaavan kurssin omassa maassaan ensimmäistä kertaa.