MAT-É-TEMA(T)

Introduktion

Syftet är att sammanföra ämnesdidaktiker och verksamma lärare till en serie workshops där vi tillsammans undersöker och tillämpar matematisk begreppsbildning och matematiska modeller i slöjdverksamhet och huslig ekonomi. Syftet är att såväl utveckla mångsidiga lärmiljöer och angreppssätt som bedömning i formativ mening inom dessa. Projektets ledstjärna är Inquiry as a tool can lead to developing inquiry as a way of being (Jaworski, 2006). Vi ser ämnesdidaktiker, och lärare som co-learning professionals som formar en gemenskap med ett gemensamt intresse att elevernas lärande skall vara lustfyllt, förståelsebaserat och leda till att de blir skickliga tillämpande matematiker. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 konstaterar att skolans arbete förvänta ske ämnesövergripande på ett naturligt sätt. För att lyckas kräver angreppsättet samverkan mellan skolans lärare.

Hankkeessa opettajakouluttajat ja opettajat tutkivat ja soveltavat matemaattista käsitteenmuodostusta käsityön ja kotitalouden opetuksessa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää sekä monipuolisia oppimisympäristöjä ja toimintamalleja, että kehittää formatiivista arviointia monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Projektin johtotähtenä on tutkiva työtapa, Inquiry as a tool can lead to developing inquiry as a way of being (Jaworski, 2006). Hankkeessa opettajakouluttajat ja piloottikoulujemme opettajat ovat ns. co-learning professionals, yhteisenä päämääränään oppilaan mielekäs, ymmärryskeskeinen ja soveltava matematiikan oppiminen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 toteavat, että eheyttävän opetuksen tulisi tapahtua koulussa luonnollisella tavalla. Onnistuakseen tämä edellyttää koulun opettajien välistä yhteistyötä.

Video

Texter om projektet

Lärares lärande i fokus genom samarbete över ämnesgränserna: MAT(É)-TEMA(T)

Material som stöder undervisning

Nivåer: grundundervisning: årskurs 7–9
Läroämnen: matematik, textilslöjd, teknisk slöjd, huslig ekonomi, andra läroämnen
Kuvaus:
Tyyppi: beskrivning/redogörelse för pedagogisk modell, övrigt stödmaterial för lärare, (läro)material för elevanvändning
Nyckelord: pedagogisk modell, matematikundervisning på högstadiet, helhetsskapande undervisning, mångvetenskapliga lärområden, projektinlärning

Till materialet »

Övrigt material
Publikationer
Kontaktpersoner
  • Ann-Sofi Röj-Lindberg, Åbo Akademi (i Vasa), aroj@abo.fi – matematik, projektledare
  • Kasper Hiltunen, Åbo Akademi (i Vasa), kasper.hiltunen@abo.fi – slöjd
  • Juha Hartvik, Åbo Akademi (i Vasa), juha.hartvik@abo.fi – slöjd
Arbetsgrupp
  • Ann-Sofi Röj-Lindberg, Åbo Akademi (i Vasa) – matematik, projektledare
  • Kasper Hiltunen, Åbo Akademi (i Vasa) – slöjd
  • Juha Hartvik, Åbo Akademi (i Vasa) – slöjd
  • Gun Åbacka, Åbo Akademi (i Vasa) – huslig ekonomi