Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle

Esittely

Hankkeessa kehitetään toimintamalleja ja materiaaleja segregaation lieventämiseksi luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opiskelussa. Lisäksi tavoitteena on kannustaa yleisesti nuoria rakentamaan koulutus- ja urapolkuja vahvemmin kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa kuin sukupuolensa ohjaamina.

Kehitettävät toimintamallit ja materiaalit tukevat uusissa opsin perusteissa perusopetukselle kirjattuja sukupuolen huomioimista koskevia tehtäviä, joita ovat poikien ja tyttöjen aktiivinen, yhdenvertainen kannustaminen, sukupuolen moninaisuuden korostaminen ja oppilaiden tukeminen oppimispolkujen rakentamisessa ilman sukupuolisidonnaisuutta. Kehitettävillä toimintamalleilla ja materiaaleilla pyritään vahvistamaan peruskoulun opettajien roolia nuorten keskustelukumppanina jatkokoulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa, laajentamaan ja ajantasaistamaan nuorten käsitystä luma- ja teknologian aloilla työskentelemisestä sekä tarjoamaan monipuolisia esikuvia niin tytöille kuin pojillekin. Lisäksi oppilaiden huoltajat pyritään tekemään tietoiseksi segregaatioilmiön aiheuttamista ongelmista sekä tavoista, joilla he voisivat tukea lapsiansa hakeutumaan mieleisilleen aloille sukupuolesta riippumatta.

Toimintamalleja ja materiaaleja kehitetään yhteistyössä hankkeen vetäjän ja peruskoulun opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa.

Esittelyvideot

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: matematiikka, fysiikka, kemia, muut oppiaineet
Kuvaus: Materiaalipaketti tarjoaa opettajalle työkaluja yläkoulunuorten työelämätuntemuksen lisäämiseksi LUMA-aineiden opetuksessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2016 työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen tutustuminen sukupuolinäkökulma huomioiden on yksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteista. Aineiston avulla LUMA-opettaja voi sisällyttää opetukseensa seuraavia työelämätuntemuksen osa-alueita: 1. LUMA-alojen merkityksellisyys sekä yhteiskunnassa että nuoren omassa elämässä, 2. LUMA-alojen koulutuspolut ja ammatit, 3. LUMA-alojen yritykset, 4. Monipuoliset roolimallit aloilla työskentelevistä ihmisistä.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: työelämätaito, tiede, teknologia, työelämä, yrittäjyys, koulutuspolut, urapolut, tulevaisuudensuunnittelu, jatko-opintovalinnat, segregaatio, tasa-arvo, sukupuolitietoisuus, sukupuolistereotypiat, roolimallit, inhimillinen moninaisuus, laaja-alainen osaaminen

Materiaaliin »


Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: matematiikka, fysiikka, kemia, muut oppiaineet
Yhteys opetussuunnitelman perusteisiin: Peruskoulun yläluokkien huoltajille suunnatussa materiaalissa huoltajille tarjotaan tietoa työelämän segregaatioilmiöstä ja annetaan heille työkaluja nuorten tukemiseen koulutus- ja urapolkujen rakentamisessa kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden ohjaamana. Huoltajille suunnattu aineisto pitää tällä hetkellä sisällään esitteen, jota oppilaanohjaajat voivat hyödyntää nuoren ja tämän huoltajien kanssa käytävissä ohjauskeskusteluissa. Esitteen lisäksi aineistoon kuuluu diaesitys, jota oppilaanohjaajat voivat käyttää tukena huoltajille suunnatuissa tilaisuuksissa keskustellessaan jatkokoulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvistä tekijöistä ja huoltajan roolista prosessissa.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: työelämätaito, tiede, teknologia, työelämä, yrittäjyys, koulutuspolut, urapolut, tulevaisuudensuunnittelu, jatko-opintovalinnat, segregaatio, tasa-arvo, sukupuolitietoisuus, sukupuolistereotypiat, roolimallit, inhimillinen moninaisuus, huoltajat, laaja-alainen osaaminen

Materiaaliin »


Asteet: perusopetus, luokat 3-6
Oppiaineet: matematiikka
Yhteys opetussuunnitelman perusteisiin: Edelleen kehitettävässä aineistossa keskitytään oppilaiden matemaattisten minäpystyvyyskäsitysten kohentamiseen alakoulun matematiikan opetuksessa
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: matemaattinen minäpystyvyys

Materiaaliin »

Julkaisuja
Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
  • Kirsi Ikonen, Itä-Suomen yliopisto, kirsi.ikonen@uef.fi