Tutki ja tuumaa – arjen ihmettelystä tutkimisen riemuun

“Kato, kato sateenkaari seinällä! Mistä se sateenkaari oikeen tulee?” “Miksi tämä ilmapallo nousee ylös?” “Mihin se sokeri katosi?” Lapsen arki on täynnä kysymyksiä, ihmettelyä ja ihastusta liittyen arjen ilmiöihin. Pienenkin lapsen kanssa voidaan tarttua kysymyksiin ja kummastuksiin: ihmetellään yhdessä, opitaan ilmiöstä lisää ja ennen kaikkea harjoitellaan perustavanlaatuisia tutkimisen taitoja. LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluvassa Tutki ja tuumaa -kehittämishankkeessa tuotetaan lasten tutkimisen taitoja harjoittavia materiaaleja ja oppimisympäristöjä päiväkoteihin.

Tutki ja tuumaa -hankkeen tavoitteena on kehittää päiväkoteihin ja kerhoihin soveltuvaa tiedekasvatuksen oppimisympäristöä, jossa 3-6-vuotiaat pääsevät luontaisen toimintansa – leikin, tarinoiden ja tutkimisen – kautta tutustumaan arjen luonnontieteellisiin ilmiöihin.

Fyysisten oppimisympäristöjen tueksi kehitetään virtuaalinen oppimisympäristö, joka päiväkotien ja tiedekerhojen lisäksi tavoittaa perheet ajasta ja paikasta riippumatta.

Hankkeessa tuotetaan sekä kirjallista että audiovisuaalista materiaalia. Molemmissa tutustutaan luonnon, etenkin kemian ja fysiikan, ilmiöihin ja lasten tutkimisen taitoja harjoitetaan yhdessä aikuisen ja muiden lasten kanssa tarinoiden, leikin, laulun ja taiteen kautta.

Kemian ja fysiikan ilmiöt osaksi lasten tiedekasvatusta

Päiväkodeissa ja esikouluissa tutkitaan usein elollisen luonnon ilmiöitä, mutta elottoman luonnon ilmiöt jäävät pienemmälle huomiolle. Lapset kuitenkin kysyvät ja ihmettelevät yhtälailla elottoman luonnon ilmiöitä.

Mahdollisia syitä elottomaan luontoon liittyvien ilmiöiden saamalle pienemmälle huomiolla ovat oppimateriaalien puute, välineiden huono saatavuus sekä opettajien ja henkilökunnan tunne riittämättömästä osaamisesta.

Helposti käyttöönotettavaa materiaalia

Tutki ja tuumaa -hanke pyrkii tuottamaan mahdollisimman alhaisen kynnyksen materiaalia esikoulujen ja päiväkotien käyttöön.

Tarvittavat välineet ovat edullisia ja helposti saatavilla, materiaalit opastavat tutkimisen taitojen harjoittelun ohjaamiseen sekä antavat konkreettisia esimerkkejä tilanteista, joihin tutkimukset voi päiväkodin tai perheen arjessa luontevasti liittää. Kaikki kehitettävät tuotteet ovat tutkimuksen sekä käytännön testaamisen ja kehittämisen tuloksia.

Materiaalit ja oppimisympäristöt arvioidaan yhteistyössä kahden päiväkodin henkilökunnan, lasten Pikku-Jipot-tiedekerhojen ohjaajien sekä vanhempien kanssa.

Tutki ja tuumaa -hanke pyrkii antamaan jokaiselle pienelle ihmettelijälle mahdollisuuden elämykselliseen tiedekasvatukseen, jossa hänen omat kysymyksensä ja kummastuksensa toimivat lähtökohtina tutkimisen taitojen oppimiselle.

Virtuaalikerhokonseptia kehitetään myös koulutusvientiä silmällä pitäen.

Teksti: Jenni Vartiainen. Kuva: Elisa Lautala.