Koulutus

Kehittämisohjelman hankkeiden koulutukset lukuvuonna 2017-18. Kevään 2018 koulutuksia suunnitellaan parhaillaan, joten tiedot ovat vielä osin puutteellisia. Osaan loppusyksyn 2017 koulutuksista ehdit vielä mukaan!


Syksy 2017

Koulutuksesta kouluun
Jyväskylä 31.10. & 28.11.2017
Tuusula, Lohja, Rauma
Lieksa, Nurmes, Kitee, Kesälahti
Koulutuksesta kouluun –hankkeessa on kehitetty tutkimuksellisia opetuskokonaisuuksia, joilla voi eheyttää luonnontieteiden opetusta perusopetuksessa. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luontevana osana projekteissa. Kehitystyö on tapahtunut yhdessä opettajaopiskelijoiden kanssa ja yhteistyössä opettajien kanssa, jolloin on saatu kokemusta myös tiimiopettajuudesta ja jaetusta asiantuntijuudesta.

Hanke jatkaa yhdessä opettajankoulutusten kanssa tutkimuksellisten ja kokeellisten projektien kehittämistä ja toteuttamista yhteistyössä alueiden opettajien kanssa. Lisäksi tarjolle tulee mahdollisuuksia osallistua täydennyskoulutuksiin, joissa kehitettyjä projekteja esitellään ja niiden lähestymistapojen käyttöä opetuksessa tuetaan. Koulutukset sisältävät sekä kontaktitapaamisia että verkossa tapahtuvaa työskentelyä.

Jyväskylän koulutukset sisältävät kaksi lähitapaamista sekä pienimuotoista verkkotyöskentelyä. Lähitapaamiset ti 31.10. ja ti 28.11. klo 13-17 Jyväskylän yliopistolla kemian opettajankoulutuksen laboratoriotiloissa (Survontie 9B).

Lähitapaamisissa keskitytään ilmiölähtöisten luonnontieteellisten kokeiden testaamiseen sekä pedagogiseen käyttöön. Lähitapaamisten välissä raportoidaan omista opetuskokeiluista muille kurssilaisille ja vaihdetaan ajatuksia toteutuksista. Koulutukseen sisältyviin opetuskokeiluihin on mahdollista saada tukea koulutuksen järjestäjiltä.

Lisätietoja koulutuksesta »

Ilmoittaudu 27.10. mennessä verkkolomakkeella »

yhteyshenkilö:

  • Anniina Koliseva, Jyväskylän yliopisto, anniina.koliseva@jyu.fi

Hankkeen kuvaus »


Projektioppiminen yläkoulun matematiikassa
Tampere 8. & 20.11.2017
Seinäjoki 15. & 27.11.2017
Projektioppimisessa keskiössä on projekti, jonka parissa työskennellessään oppilaat kehittävät muun muassa ryhmätyöskentely-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja. Työskentelyntaitojen lisäksi projekteilla voidaan tuoda näkyviksi matematiikan sisältöjen yhteyksiä niin arkeen kuin työelämäänkin. Vahvasti uuden opetussuunnitelman tavoitteita tukevan projektioppimisen hyödyntämisen edistämiseksi hankkeessa on kehitetty niin projekteja kuin tukimateriaaleja niiden ohjaamiseen, arviointiin ja eriyttämiseen.

Yläkoulun matematiikkaan suunnattuja projekteja on koottu materiaalipankkiin, minkä lisäksi tarjotaan projektioppimisen käyttöönottoa tukevaa koulutusta opettajille.

Mihin tätä tarvii? – projektioppiminen matematiikassa täydennyskoulutus

Koulutus on suunnattu alakoulun 5.-6. luokkien luokanopettajille ja yläkoulun matematiikan opettajille. Koulutuksen tavoitteena on antaa opettajille valmiudet ottaa projektityöskentely osaksi omaa matematiikan opetustaan.

Koulutus sisältää kaksi lähiopetusiltaa:
Tampereen koulutus 8. & 20.11.2017
Seinäjoen koulutus 15. & 27.11.2017

Kurssimainos (.pdf)

Ilmoittaudu viimeistään 1.11. (Tampere) tai 8.11. (Seinäjoki) verkkolomakkeella »

Hankkeen kuvaus »


Vahva lukukäsite, ymmärtävä yhtälönratkaisu
Sodankylä 9.9.-14.10.2017
Jyväskylä 11.11.-14.12.2017
Kolmen hankkeen toteuttama kaikille esi- ja perusopetuksen matematiikkaa opettaville opettajille suunnattu koulutus koskien algebran opetusta. Tarjolla niin uusia näkökulmia kuin välineitä kehittää opetusta. Huomioimalla jatkumo alakoulun aritmetiikasta yläkoulun algebraan on tarjolla monipuolinen koulutuskokonaisuus matematiikan opetukseen, jossa käsitellään muun muassa matemaattisen ajattelun kehittymistä tukevaa keskustelukulttuuria, lukukäsityksen ja peruslaskutaitojen rakentumista sekä ongelmanratkaisua oppilaslähtöisesti.

Koulutuksessa työskennellään kolmessa eri työpajassa: esiopetus ja luokat 1-2 / luokat 3-6 / luokat 7-9.

Jyväskylän koulutuksen lähipäivät: 11.11. ja 14.12.

Lisätietoja koulutuksista »

Ilmoittaudu Jyväskylän koulutukseen 7.11.2017 mennessä verkkolomakkeella »

Mukana olevat hankkeet:
Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin -hankkeen kuvaus »
Joustava yhtälönratkaisu -hankkeen kuvaus »
Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! -hankkeen kuvaus »


Syksy 2017 ja kevät 2018

Syksyn 2017 ja kevään 2018 koulutuksia osa-alueittain. Tiedot vielä osin puutteellisia.

Matematiikan tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä
GeoGebra opetuksessa
Verkkokoulutus 4.9.-26.11.2017
GeoGebra-ohjelmisto soveltuu useiden matematiikan sisältöalueiden opettamisen ja opiskelun tueksi. Se mahdollistaa oppilaiden tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämisen 2D- ja 3D-piirtämisen kautta sekä taulukko- ja symbolisen laskennan parissa. GeoGebra opetuksessa -koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat ohjelmiston perusominaisuuksiin sekä tarjota osallistujille runsaasti käytännönläheisiä esimerkkejä GeoGebran käytöstä matematiikan opetuksessa peruskoulussa ja toisella asteella. Koulutus on suunnattu matematiikan opettajille ja se soveltuu sekä vasta-alkajille että jo jonkin verran GeoGebra-ohjelmistoa käyttäneille, jotka haluavat syventää omaa osaamistaan.

Koulutus on valtakunnallisesti saatavilla verkossa. Koulutus koostuu kahdesta osiosta: perusteet (18 h) ja mahdollisuudet (32 h). Koulutuksesta voi suorittaa molemmat tai ainoastaan perusteet-osion. Koulutuksen kokonaislaajuus on 50 tuntia.

Ilmoittaudu sunnuntaihin 27.8.2017 mennessä verkkolomakkeella.

Mielekäs matikka -hankkeen kuvaus »


Toiminnallisuus käsitteen opetuksen ja oppimisen pohjana matematiikassa
Joensuu, lukuvuosi 2017-18
Iisalmi, lukuvuosi 2017-18
Koulutuksissa esitellään matematiikan opetusta rikastava malli, jossa toiminnallisuuden ja konkreettisten välineiden avulla matematiikan käsitteiden oppimista ja ymmärtämistä tuetaan opetuksessa. Tämä tukee vahvasti uuden opetussuunnitelman kuvaamia matematiikan työskentelytapoja ja opiskeltavien sisältöjen yhteyksien näkemistä ja ymmärtämistä. Koulutuksia järjestetään Joensuun ja Iisalmen alueella lukuvuonna 2017-18.

Hankkeen kuvaus »


Ymmärrystä ongelmanratkaisuun
Etelä-Suomi, lukuvuosi 2017-18
Ongelmanratkaisutaidot ja luova ajattelu ovat niin laaja-alaisen kuin matematiikan osaamisen tavoitteita. Yksi keino kehittää niitä ovat avoimet ongelmat ja niiden ratkaisuprosessit. Ymmärrystä ongelmanratkaisuun -hankkeessa on kehitetty materiaaleja, jotka tarjoavat tutkimustietoa sekä avoimia ongelmia käsiteltäviksi oppilaiden kanssa. Lisäksi tarjotaan koulutuksia, joka tarjoaa eväitä avoimien ongelmien käyttämiseen alakoulun matematiikan opetuksessa.

Koulutukset sisältävät kaksi kontaktitapaamista ja verkkomateriaalin. Paikkakunnat ja ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

Hankkeen kuvaus »


Utveckling av kreativt tänkande i skolmatematiken
Kyrkslätt, läsåret 2017-18
Pedersöre, läsåret 2017-18
Kristinestad, läsåret 2017-18
Arjen ongelmien ratkominen tarjoaa innostavia ja ajattelun taitoja kehittäviä oppimistilanteita. Koulumatematiikassa on paikkansa luovalle ajattelulle oppiainesisältöjä arkeen linkittävissä pulmissa. Ryhmätyö- ja tiedonkäsittelyntaidot kehittyvät ratkaisuprosessin aikana.

Tarjolla on muutaman tunnin mittaisia koulutustilaisuuksia alueen kouluissa, joissa esitellään luovan ajattelun hyödyntämistä koulumatematiikassa ja kuinka opettajat voivat viedä sen osaksi opetustaan. Koulutukset ovat ruotsiksi.

Hankkeen kuvaus »Luonnontieteiden ja ympäristökasvatuksen tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä
Tutki ja tuumaa: Esikoululaisten tutkimisen taidot
Verkkomateriaali
Luonnontieteisiin pääsee tutustumaan jo esikoululainenkin Tutki ja tuumaa –hankkeessa tuotetun virtuaalikerhon kanssa. Kerhossa tutustutaan luonnontieteisiin tutkivalla otteella, mikä tukee lasten ajattelun taitojen kehittymistä opetussuunnitelman mukaisesti, ja tarjotaan elämyksellisiä oppimiskokemuksia katsojille. Kerhon materiaali on vapaasti katsottavissa ja tarjolla niin esikouluille kuin kodeillekin hyödynnettäväksi.

Verkkokurssiin »

Hankkeen kuvaus »


Checkpoint Leonardo Network (CPLN
Jyväskylä, lukuvuosi 2017-18
Ilmiölähtöinen opetus tarjoaa loistavan mahdollisuuden tuoda yhteen usean oppiaineen näkemyksiä ja toimintatapoja. CPLN-hankkeessa yhdistetään luonnontiedettä, teknologiaa ja matematiikkaa erityisesti taideaineisiin ja oppiainerajojen lisäksi ylitetään luokkahuoneen rajat linkittämällä toiminta koulun ulkopuolisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Kehitettävät ilmiölähtöiset opetuskokonaisuudet toteuttavat projektioppimisen mallia ja niitä testataan hankkeen puitteissa käytännössä.

Hanke jalkautuu opettajankoulutuslaitoksille, joista opettajaopiskelijoiden kanssa yhteystyössä projektioppimisen kokonaisuuksia ja kehitettyjä oppimateriaaleja viedään lähialueiden kouluille. Kehitetty materiaali tulee kaikkien saataville.

Hankkeen kuvaus »


Kysymys ja argumentti
Verkkokoulutus
Kajaani 12-14.9.2017
Kuopio 19.-20.9.2017
Kahden hankkeen sisältöjä yhdistävässä koulutuksessa esitellään kysymyslähtöistä ja argumentaatioon pohjautuvaa luonnontieteiden opetusta ja kannustetaan osallistujia kokeilemaan sitä omassa opetuksessaan. Kokonaisuus tukee sekä perusopetuksen ympäristöopin että fysiikan sisältöjen ja työtapojen toteuttamista opetuksessa. Kysyminen ja argumentointi ovat tärkeitä ajattelun ja vuorovaikutuksen taitoja, joihin kestävä kehitys ja fysiikan ilmiöt antavat mielekkään kontekstin.

Koulutus on valtakunnallisesti saatavilla verkossa. Lisäksi siihen lähikoulutusta tarjotaan alustavasti Kajaanissa ja Kuopiossa syksyllä 2017.

Hyvä kysymys! -hankkeen kuvaus »
Ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen argumentoinnin keinoin -hankkeen kuvaus »


Metsästä mikroskoopille! Från skogen till mikroskopet!
Pori 2.10.2017
Rauma 3.10.2017
Turku 6.-7.10.2017
Lähiympäristö on mielenkiintoinen oppimisympäristö, jonka tutkimiseen ja ihmettelemiseen teknologia antaa uusia mahdollisuuksia. Aistein ja kuvantamislaitteiden avulla oppilaat pääsevät tutustumaan lähiluonnon monimuotoisuuteen. Tutkimuksellisessa työskentelyssä mikroskoopin avulla on mahdollista tutustua hyönteisiin, kasveihin ja sieniin aivan uudella tasolla.

Lähiluontoretkien järjestämiseen ja mahdollisesti omien laitteiden hankkimiseen on vapaasti saatavilla oleva kaksikielinen tukimateriaali.

Hankkeen kuvaus »


Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle
Verkkokoulutus
Kajaani 12-14.9.2017
Kuopio 19.-20.9.2017
Yläkoulussa oppilailla on edessään jatko-opintovalinnat ja työelämätuntemus on kriittisessä asemassa, jotta on mahdollista tehdä tiedostavia valintoja. Miten nuori voi kiinnostuksensa kääntää koulutukseksi ja mahdollisuudeksi työelämään? Kysymykseen on hankkeessa lähdetty luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opiskelun segregaatiosta, jonka lieventämiseksi on opetussuunnitelman mukaisesti tarjolla keinoja tukea oppilaiden jatko-opintovalintojen tekoa perustellusti heidän omista kiinnostuksen kohdistaan ilman sukupuolisidonnaisuutta.

Tarjolla on verkossa tapahtuva koulutus, jossa annetaan opettajille tietoa, välineitä ja tukea lisätä luonnontieteellisten ja matemaattisten alojen työelämätuntemusta osana opetusta. Alustavasti tarjolla on aiheeseen liittyvä lähikoulutus Kajaanissa ja Kuopiossa syksyllä 2017.

Hankkeen kuvaus »


Arkielämän ilmiöitä
Verkkokoulutus, lukuvuosi 2017-18
Arkielämän ilmiöitä –hanke tarjoaa nimensä mukaisesti oppilaiden kokemusmaailmasta lähteviä opetuskokonaisuuksia yläkoulun kemian sisältöjen käsittelyyn. Erityisesti ruoka ja kosmetiikka toimivat lähtökohtina eheyttäville, oppiainerajoja ylittäville luonnontieteiden opetuskokonaisuuksille. Koulutus tukee mallin käyttöönottoa huomioiden myös laaja-alaisen osaamisen kehittämisen kemian tavoitteiden rinnalla.

Verkkokoulutuksen lisäksi on mahdollista osallistua sitä tukeviin, alueellisissa LUMA-keskuksissa järjestettäviin lähiopetuskertoihin.

Hankkeen kuvaus »


Eheyttävää luonnontieteiden opetusta uuden opetussuunnitelman hengessä
Pohjois-Savo, syksy 2017
Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa on mahdollista yhdistää eheyttävästi eri oppiaineiden sisätöjä mielekkäiksi, ymmärrystä lisääviksi kokonaisuuksiksi. Hankkeessa on kehitetty uuden opetussuunnitelman mukaisia kokonaisuuksia luonnontieteiden opetuksen eheyttämiseksi hyödyntäen koulun ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. Käytössä on kolmivaihemalli, jossa aluksi skenaariovaiheessa oppilaiden arkielämästä nostetaan esiin aiheet ja kysymykset. Tutkimus-/ongelmanratkaisuvaiheessa hankitaan tutkivasti tietoa ja rakennetaan ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta. Lopuksi päätöksentekovaiheessa koottuja tietoja ja taitoja sovelletaan skenaariovaiheen ongelmaan oppilaslähtöisesti perustellen.

Koulutuksessa Itä-Suomen yliopiston opettajaopiskelijat yhteistyössä alueen koulujen kanssa toteuttavat luonnontieteitä eheyttäviä kokonaisuuksia. Esittelytapaamisen jälkeen toteutus on verkon välityksellä. Lukuvuonna 2017-18 painopisteenä ovat pohjoissavolaiset koulut.

Hankkeen kuvaus »


Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa
Verkkokurssi, kevät 2018
Matematiikan ja luonnontieteiden opetus ei ole irrallista yhteiskunnasta ja siksi onkin mielekästä etsiä alan kontakteja koulun ulkopuolelta. Tässä hankkeessa on kehitetty malli, joka tukee hedelmällisen yritysyhteistyön rakentamista ja hyödyntämistä kyseisten aineiden opetuksessa. Työelämäyhteydet ja –tietouden lisääntyminen tekevät aineiden oppisisällöistä uudella tavalla näkyviä ja merkityksellisiä. Opettajankoulutuksen kanssa yhteistyössä toteutetut kokonaisuudet ovat tarjolla hyödynnettäviksi ja lisäksi mallin käyttöönottoa tuetaan keväällä 2018 järjestettävällä verkkokoulutuksella.

Hankkeen kuvaus »


Öppna laborationer i kemiundervisningen
Åbo, höst 2017
Vasa, 2018
Yläkoulun fysiikkaan ja kemiaan suunnattu malli avoimen laboratorion hyödyntämisestä osana tutkivaa opetusta. Työskentely tukee erityisesti luonnontieteellisten tutkimuksellisten työtapojen käyttöä. Koulutukset ovat lähiopetuksena ja niissä esitellään avoimen laboratorion käyttöä. Koulutuksia järjestetään sekä ruotsiksi että suomeksi.

Hankkeen kuvaus »Teknologiakasvatus: ohjelmointi, robotiikka ja tietoyhteiskunta
Robotiikka
Taipalsaari 12.10.2017
Kouvola 13. & 19.10.2017
Tarjolla on materiaaleja ohjelmoinnin käsittelyyn eri luokka-asteilla. Erityisesti keskitytään robottiohjelmoinnissa LEGO MINDSTORMS EV3 –robotteihin, joille on tarjolla ohjeita käyttöönottoon ja ohjelmointiin tablettia käyttäen.

Sisällöistä järjestetään työpaja Taipalsaarella ja Kouvolassa syksyllä 2017.

Hankkeen kuvaus »


Innokas
Suomi, syksy 2017
Innokas-verkosto järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa ohjelmointi-, robotiikka- ja innovaatiokasvatuskoulutuksia eri puolilla Suomea syksyn 2017 aikana. Tarkat koulutusten tiedot päivitetään Innokas-verkoston nettisivuille ja julkaistaan sosiaalisen median kautta elokuun puoleen väliin mennessä. Seuraa verkoston koulutuksia ja muuta toimintaa osoitteessa www.innokas.fi ja #Innokas2017.

Hankkeen kuvaus »


Ohjelmointia kaikille
Suomi, lukuvuosi 2017-18
Toiminnallista matematiikkaa ja ohjelmointia
Koulutusta toiminnallista matematiikkaa ja ohjelmointia yhdistävien oppituntien pitämiseen. Oppitunneille suunniteltujen loogisten pulmien ratkomista lähestytään tarinoiden ja pelin teon näkökulmasta. Materiaalina käytetään loppuvuonna 2016 julkaistua “Pulmaario – ohjaajan opas” -opasta (pulmaario.luma.fi), joka sisältää viisi yhdistettyä mallioppituntia ja kattaa ohjelmoinnin opetussuunnitelman vaatimalla tavalla.

Ohjelmointipäivä koululla
Koululle koko päiväksi tilattavissa oleva ohjelmointipaketti. Päivän aikana useampi luokka ehtii tutustua graafisella Scratch-ohjelmointikielellä yksinkertaisen pelin luontiin ja oppii samalla ohjelmoinnin peruskäsitteet ja -rakenteet. Scratch-pelejä ja -projekteja luodessa pääsee yhdistämään loogisisia ongelmanratkaisuun liittyviä taitoja ja luovempia graafisia ja tarinankerronnallisia taitoja.

Koulutukset järjestetään tilauksesta, ota yhteyttä linkki@cs.helsinki.fi

Hankkeen kuvaus »


Ohjelmointi monipuolisesti ja Digismart
Rovaniemi, Oulu, Lahti, Helsinki, Tampere, Lappeenranta, Jyväskylä, Vaasa, Kokkola
Useamman hankkeen yhteisissä koulutuksissa esitellään perusteita ohjelmoinnin opetukseen yläkoulussa ja tarjotaan ViLLE-ympäristöön tuotettuja tehtäviä ja materiaaleja käytettäväksi osana opetusta. Erityisesti on huomioitu opetussuunnitelman mukainen ohjelmoinnin integrointi osaksi matematiikan opetusta.

Digismart pureutuu tietoturvallisuuden näkökulmasta internetin ja sosiaalisen median maailmaan. Arkipäiväisinä ja yläkouluiässä lisääntyvinä toimintaympäristöinä niiden turvallisen ja vastuullisen käytön taidot ovat kriittinen osa nuorten tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Koulutukset sisältävät kolme erillistä lähitapaamista, ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

Ohjelmointia motivoivasti ja pelillisesti yläkouluun -hankkeen kuvaus »
Ohjelmointi matematiikan opetuksessa -hankkeen kuvaus »
Digismart-hankkeen kuvaus »


Ohjelmointia Arduinolla
Vihti, elokuu 2017
Tammisaari/Hanko höst 2017
Arduinoon pohjatutuvat projektit antavat mahdollisuuden toteuttaa monialaista työskentelyä, jossa voi käyttää monipuolisesti taitoja toimivan laitteen ja ohjelman toteuttamiseksi. Suunnittelu- ja toteutusprosessi mahdollistaa niin käsitöiden työtapojen, fysiikan komponenttien kuin ohjelmallisen ajattelun ja mallintamisen yhteen tuomisen. Lisäksi anturit, valot ja äänilaitteet mahdollistavat muun muassa ympäristön ja ihmisen tutkimisen kuin myös luovan ilmaisun. Samalla tutuksi tulevat teknologian ja ohjelmistojen toimintaperiaatteet.

Hanke tarjoaa koulutuksia ja materiaaleja niin tutustumiseen, rakentamiseen kuin ohjelmointiin Arduinolla.

Kontaktikoulutukset järjestetään Vihdissä suomeksi ja Tammisaari/Hanko ruotsiksi. Lisäksi syksyllä 2017 tulossa myös suomenkielinen koulutus Keski-Suomeen.

Hankkeen kuvaus »


Vaikuttava teknologia
Verkkokoulutus
Kajaani 12-14.9.2017
Kuopio 19.-20.9.2017
Lieksa, syksy 2017
Juuka, kevät 2017
Aina luokkahuoneessa ei olla selvillä siitä, missä opitut tiedot ja taidot ovat koulun ulkopuolella hyödynnettävissä. Tätä valaistaan luovaa ongelmanratkaisua ja muun muassa fysiikan ja kemian sisältöjen soveltamista sisältävissä opetuskokonaisuuksissa, joissa oppilaat pääsevät toteuttamaan teknologisen innovointi- ja toteutusprojektin. Kokonaisuuksista ja niiden käytöstä osana opetusta järjestetään valtakunnallinen verkkokoulutus syksyllä 2017. Lisäksi sisällöistä pidetään alustavasti kontaktikoulutukset Kajaanissa ja Kuopiossa.

Photonics Explorer –materiaalien ja välineistöjen avulla valo-oppi linkittyy niin arkipäivään kuin sen teknologisiin sovelluksiin. Sisällöt tukevat tavoitetta ohjata oppilasta ymmärtämään teknologiaa ja fysiikan yhteyksiä niin teknologiaan, ympäristöön kuin yhteiskuntaan. Materiaaleissa tuodaan esille myös työelämäyhteydet. Välineistöjen käytöstä fysiikan opetuksessa järjestetään koulutukset Lieksassa (syksy 2017) ja Juuassa (kevät 2018).

Hankkeen kuvaus »