Oppiaineet ja opettajat integroivaa tietotekniikan ja ohjelmoinnin opetusta

Esittely

Hanke alkanut 1.1.2017.

Hankkeessa kehitetään oppiaineita ja opettajia integroiva tietotekniikan ja ohjelmoinnin aikataulutettu opetuskokonaisuus ala- ja yläkouluille. Tavoitteena on aikaansaada opetussuunnitelmiin integroitavissa oleva kokonaisuus, joka vastaa yksilöllisesti koulun tarpeisiin ja joka opettaa, kokoaa yhteen ja havainnollistaa muun muassa matematiikan, fysiikan, musiikin ja kuvaamataidon taitoja peliteeman avulla. Lisäksi tavoitteena on, että hankkeessa kehitettävä oppimiskokonaisuus tarjoaa oppiainerajat ylittävän ja integroivan tavan opetussuunnitelmassa mainittujen tieto- ja viestintätekniikan taitojen opettamiseksi osana muiden aineiden opetusta

Oppilaan näkökulmasta toteutettava oppimiskokonaisuus on parhaimmillaan pitkäjänteinen, osana lukuvuotta toteutettava projekti, jonka tavoitteiden määrittelyyn oppilas voi itse aktiivisesti vaikuttaa.

Hankkeen lähtökohtana toimii yhdessä hankkeen yhteistyökoulussa onnistuneesti pilotoitu koodauskerho ja siihen liittyvä opetusmateriaali. Opetuskokonaisuus suunnitellaan ja laaditaan yhteistyössä LUMA-keskus Pohjanmaan, koodauskerhon kehittäjien/pilotoijien ja hankkeen yhteistyökoulujen kanssa.

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: esiopetus; perusopetus, luokat 1-2; perusopetus, luokat 3-6; perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: matematiikka, fysiikka, reaaliaineet, kuvaamataito, musiikki; kaikki aineet
Kuvaus: Materiaali ohjaa innokkaita opettajaryhmiä suunnittelemaan oman koulun näköisen, opettajia ja oppiaineita integroivan ohjelmoinnin opetuskokonaisuuden peliteeman ympärille. Sen tavoite on antaa ideoita, keinoja, linkkejä ja vinkkejä oppiainerajat ylittävän peliprojektin suunnitteluun sekä esitellä peruskoulun eri ikäryhmille sopivia ohjelmointiohjelmia ja tapoja opettaa ohjelmointia. Kaikki ohjelmat ovat helposti saatavilla ja ilmaisia.
Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste, muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: ohjelmointi, projektioppiminen, pelit, oppiainerajat ylittävä opetus, opetuksen eheyttäminen, TVT

Materiaaliin »

Julkaisuja
Yhteyshenkilö
  • Hanna Hankaniemi, Vaasan yliopisto, hanna.hankaniemi@uwasa.fi
Työryhmä
  • Hanna Hankaniemi, Vaasan yliopisto, hanna.hankaniemi@uwasa.fi
  • Jaakko Yli-Ojanperä, Vaasan yliopisto (1.2017-8.2018)