Innokas – Innostutaan ja innovoidaan yhdessä

Esittely

Innokas-verkoston toiminta ohjaa ja innostaa oppilaita, opettajia, koulun toimijoita ja yhteistyökumppaneita luovuuteen ja innovatiivisuuteen teknologiaa monipuolisesti hyödyntäen. Rohkaisemme lapsia ja aikuisia luomaan yhdessä ideoituja uusia tapoja hyödyntää teknologiaa koulun arjessa. Verkoston toiminnan tavoitteena on, että teknologiaa opitaan ymmärtämään, sitä opitaan käyttämään, sen avulla opitaan ja sen avulla keksitään uutta. Teknologiaa hyödynnetään tiedonrakentelun, viestimisen, itseilmaisun, kekseliäisyyden ja innovatiivisuuden välineenä. Robotiikka ja ohjelmointi on ollut yksi kehittämisen kohteista verkoston toiminnan alusta lähtien.

Innokas-verkosto kehittää ja levittää ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyvää osaamista osana OKM:n rahoittamaa LUMA SUOMI -kehittämisohjelmaa. Erityistä huomiota kiinnitetään monipuoliseen ohjelmoinnin ja robotiikan taitojen kehittämiseen 2000-luvun taitojen oppimisen tukena. Ohjelmoinnissa ja robottien rakentelussa oppilaita ohjataan ja innostetaan luoviin suunnitteluprosesseihin, ajatteluntaitojen oppimiseen, tiimityöhön ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden hallintaan sekä oppiainerajat ylittävään työskentelyyn. Oppilaiden kanssa keskustellaan siitä, missä robotiikkaa käytetään tämän päivän yhteiskunnassa, miten se vaikuttaa ihmisen elämään ja miten sitä voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa. Sekä tyttöjä että poikia ohjataan tasapuolisesti monipuolisia työskentelytapoja ja tehtävänantoja hyödyntäen 2000-luvun taitojen oppimisessa ja innostetaan heitä suunnittelemaan ja keksimään uusia robotiikkaan liittyviä innovaatioita.

Innokas-verkostosta löytyy laaja-alaista käytännön osaamista ohjelmoinnin ja robotiikan opettamisesta ala- ja yläkoulussa oppiainekohtaisesti, oppiainerajoja ylittäen ja kerhotoiminnassa (6-16-vuotiaat). Ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyviä välineitä ja ohjelmistoja testataan verkoston kouluissa ja yhdessä kehitettyjä ohjelmoinnin ja robotiikan opetuksen tapoja levitetään oppilaiden ja opettajien ikätaso, lähtötaso ja tavoitteet huomioiden.

Kirjoituksia hankkeesta

Innokas – Innostutaan ja innovoidaan yhdessä!

Materiaalit opetustyön tueksi

Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste
Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: matematiikka, fysiikka
Yhteys opetussuunnitelman perusteisiin: Robotit fysiikan opetuksessa materiaali sisältää EV3-robottien datalogging-ohjelmiston käyttöön liittyviä ohjeita ja harjoituksia. Materiaalin avulla tutustut legorobotiikan hyödyntämiseen yläkoulun fysiikan oppitunneilla. Materiaali sisältää myös ohjeita tehtävänannon varioimiseen oppilasryhmän taitotason ja oppimistavoitteiden mukaisesti. Materiaalipaketti noudattaa Innokas-verkoston Robotit valtaavat fysiikan luokan -koulutusten harjoituksia.
Avainsanat: ohjelmointi ja robotiikka fysiikan opetuksessa

Materiaaliin »


Tyyppi: pedagogisen mallin kuvaus/seloste
Asteet: perusopetus, luokat 3-6
Oppiaineet: matematiikka, ympäristöoppi, fysiikka, muut oppiaineet
Kuvaus: Arkipäivän automaatio ja robotiikka -materiaalin avulla tutustut automaatiota ja robotiikkaa hyödyntäviin laitteisiin, opit rakennettua ympäristöä havainnoimalla tekemään ja luomaan ohjelmia, käyttämään ohjelmoinnissa tarvittavia rakenteita ja innovoimaan ohjelmointia ja robotiikkaa hyödyntävän laitteen. Materiaalipaketti sisältää opettajan ohjeen sekä oppilaiden kanssa käytettävän esitysmateriaalin.
Avainsanat: ohjelmointi ja robotiikka, innovaatiokasvatus, kestävä kehitys, energia

Materiaaliin »


Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille
Asteet: esiopetus; perusopetus, luokat 1-2; perusopetus, luokat 3-6; perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: muut oppiaineet
Kuvaus: Ohjelmoinnin perusteet -videosarja innostaa ohjelmoinnin ja robotiikan opettamiseen ja oppimiseseen! Ensimmäinen video Mitä ohjelmointi on? toimii johdantona ohjelmoinnin ja robotiikan opetteluun sekä oppilaille että opettajille. Videosarjaan kuuluvat myös osat: Välineitä ohjelmoinnin opetukseen (osa 1) ja Välineitä ohjelmoinnin opetukseen (osa 2).
Avainsanat: ohjelmointi, rakennettu ympäristö, työskentelytaidot

Materiaaliin (ohjelmointi) »

Materiaaliin (välineet 1) »

Materiaaliin (välineet 2) »

Yhteyshenkilöt
  • Tiina Korhonen, Helsingin yliopisto, tiina.korhonen@helsinki.fi