Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin

Esittely

Hankkeessa kehitetään kansainvälisen tutkimuksen pohjalta opetuksellisia lähestymistapoja ja ideoita, joilla pohjustetaan jo alakoulussa, varsinaisesti yläkoulussa alkavaa algebran opiskelua. Tekemällä käytännön kannalta pieniä, mutta teoreettisesti oleellisia muutoksia nykyiseen alakoulun aritmetiikan opetukseen voidaan tukea matemaattisesti kantavien käsitysten ja merkitysten konstruointia ja helpottaa algebran opiskelun alkua. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi monipuolinen numeeristen yhtälöiden käyttö alkuopetuksesta lähtien, jotta oppilailla on mahdollisuus hahmottaa yhtäsuuruusmerkin strukturaalinen merkitys, erilaiset tutkimustehtävät, ongelmat ja leikit, joiden kautta pohjustetaan muuttujan ja algebrallisen yhtälön käsitteitä sekä algebrallisen yhtälönratkaisun periaatteita, hieman eri tavalla toteutetut päässälaskutuokiot jne.

Suomalaisessa koulumatematiikan kulttuurissa ei ole vielä tarpeeksi opittu hyödyntämään oppilaiden aktiivisen toiminnan jälkeistä reflektoivaa opetuskeskustelua, jossa oppilaat esittävät omia, aitoja ajatuksiaan, perustelevat niitä, kuuntelevat muiden ajatuksia sekä suhteuttavat omaa ajatteluaan tähän keskusteluun. Hankkeessa kehitetään tapoja tukea alakoulun opettajien taitoa luoda ja ohjata korkeatasoisia koko luokan matemaattisia keskustelutilanteita. Keskustelukulttuuria matematiikan oppitunneilla voidaan kehittää neuvottelemalla sopivia sosiaalisia ja sosiomatemaattisia normeja. Nämä kuvaavat niitä odotuksia, joita luokkayhteisön jäsenillä on toisilleen keskusteluun osallistumisesta ja erityisesti matemaattisesti arvostetuista osallistumisen tavoista.

Hankkeen tuloksena syntyy sähköisessä muodossa lähdemateriaalia alakoulun opettajille, oppimateriaalia alakoulun oppilaille sekä oppimateriaalia opettajille ja opettajaksi opiskeleville liittyen matematiikan luokkahuoneen keskustelukulttuurin luomiseen ja kehittämiseen.

Hanke on alkanut 1.1.2017.

Materiaalit opetustyön tueksi

Aste: perusopetus, luokat 3-6
Oppiaineet: matematiikka
Kuvaus: Oppimateriaalia alakoulun oppilaille yhtälönratkaisuun.
Tyyppi: (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: monilukutaito, peruslaskutaito, ryhmittelemällä laskeminen, esialgebra, alakoulun matematiikka, yhtälönratkaisu, joustavuus, ratkaisutapojen vertailu, virheet, itsearviointi, käsitteellinen ymmärtäminen, keskustelu, ​kielentäminen

Materiaaliin (oppilaan opas) » (.pdf)

Materiaaliin (monistepohjat) » (.pdf)

Julkaisut
Yhteyshenkilöt
  • Anna-Maija Partanen, Lapin yliopisto, anna-maija.partanen@ulapland.fi
Työryhmä
  • Anna-Maija Partanen, Lapin yliopisto, anna-maija.partanen@ulapland.fi
  • Pieti Tolvanen, Lapin yliopisto, pieti.tolvanen@ulapland.fi
Yhteistyöhankkeet

Hankkeen koulutus toteutetaan yhteistyössä hankkeiden Joustava yhtälönratkaisu ja Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! kanssa.