Matematiikan tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä –hankkeiden koulutukset

Lukuvuoden 2017-18 Matematiikan tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä –hankkeiden koulutukset on esitelty jaoteltuna niiden suuntautumisen mukaan opetusasteittain esi- ja perusopetus (esikoulu, luokka-asteet 1-9), perusopetus (luokka-asteet 1-9), alakoulu (luokka-asteet 1-6) ja yläkoulu (luokka-asteet 7-9). Uuden opetussuunnitelman mukaiset koulutukset keskittyvät lähinnä matematiikan opetukseen

Tiedot koulutuksista tarkentuvat kevään aikana.


Esi- ja perusopetus

Vahva lukukäsite, ymmärtävä yhtälönratkaisu
Sodankylä 9.9.-14.10.2017
Jyväskylä 11.11.-14.12.2017
Kolmen hankkeen toteuttama kaikille esi- ja perusopetuksen matematiikkaa opettaville opettajille suunnattu koulutus koskien algebran opetusta. Tarjolla niin uusia näkökulmia kuin välineitä kehittää opetusta. Huomioimalla jatkumo alakoulun aritmetiikasta yläkoulun algebraan on tarjolla monipuolinen koulutuskokonaisuus matematiikan opetukseen, jossa käsitellään muun muassa matemaattisen ajattelun kehittymistä tukevaa keskustelukulttuuria, lukukäsityksen ja peruslaskutaitojen rakentumista sekä ongelmanratkaisua oppilaslähtöisesti. Koulutus on verkossa, mutta sisältää kontaktitapaamisia.

Sodankylässä kontaktitapaamiset aloitus- ja lopetuspäivänä.
Jyväskylässä kontaktitapaaminen aloituspäivänä.

Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin -hankkeen kuvaus »
Joustava yhtälönratkaisu -hankkeen kuvaus »
Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! -hankkeen kuvaus »


Perusopetus

GeoGebra opetuksessa
Verkkokoulutus 4.9.-26.11.2017
GeoGebra-ohjelmisto soveltuu useiden matematiikan sisältöalueiden opettamisen ja opiskelun tueksi. Se mahdollistaa oppilaiden tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämisen 2D- ja 3D-piirtämisen kautta sekä taulukko- ja symbolisen laskennan parissa. GeoGebra opetuksessa -koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat ohjelmiston perusominaisuuksiin sekä tarjota osallistujille runsaasti käytännönläheisiä esimerkkejä GeoGebran käytöstä matematiikan opetuksessa peruskoulussa ja toisella asteella. Koulutus on suunnattu matematiikan opettajille ja se soveltuu sekä vasta-alkajille että jo jonkin verran GeoGebra-ohjelmistoa käyttäneille, jotka haluavat syventää omaa osaamistaan.

Koulutus on valtakunnallisesti saatavilla verkossa. Koulutus koostuu kahdesta osiosta: perusteet (18 h) ja mahdollisuudet (32 h). Koulutuksesta voi suorittaa molemmat tai ainoastaan perusteet-osion. Koulutuksen kokonaislaajuus on 50 tuntia.

Ilmoittaudu sunnuntaihin 27.8.2017 mennessä verkkolomakkeella.

Mielekäs matikka -hankkeen kuvaus »


Toiminnallisuus käsitteen opetuksen ja oppimisen pohjana matematiikassa
Joensuu, lukuvuosi 2017-18
Iisalmi, lukuvuosi 2017-18
Koulutuksissa esitellään matematiikan opetusta rikastava malli, jossa toiminnallisuuden ja konkreettisten välineiden avulla matematiikan käsitteiden oppimista ja ymmärtämistä tuetaan opetuksessa. Tämä tukee vahvasti uuden opetussuunnitelman kuvaamia matematiikan työskentelytapoja ja opiskeltavien sisältöjen yhteyksien näkemistä ja ymmärtämistä. Koulutuksia järjestetään Joensuun ja Iisalmen alueella lukuvuonna 2017-18.

Hankkeen kuvaus »


Alakoulu

Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle
Verkkokoulutus
Kajaani 12-14.9.2017
Kuopio 19.-20.9.2017
Matemaattinen minäpystyvyys on keskeinen tekijä matematiikan opiskeluun kohdistuvien asenteiden muodostumisessa sekä jatkokoulutukseen ja ammatteihin hakeutumisessa. Se vaikuttaa keskeisesti oppilaan valmiuksiin kohdata haasteita ja selviytyä niistä. Sukupuolten väliset erot matemaattisissa minäpystyvyyskäsityksissä näkyvät selvästi jo alakoulussa. Verkossa tapahtuvassa koulutuksessa avataan minäpystyvyys-käsitettä ja annetaan välineitä tukea alakoululaisten matemaattista minäpystyvyyttä opetuksessa. Tällä tuetaan sukupuolet tiedostaen oppilaiden minäkuvan ja itseluottamuksen myönteistä kehittymistä matematiikan oppijana.

Alustavasti tarjolla on lähikoulutus Kajaanissa ja Kuopiossa syksyllä 2017.

Hankkeen kuvaus »


Ymmärrystä ongelmanratkaisuun
Etelä-Suomi, lukuvuosi 2017-18
Ongelmanratkaisutaidot ja luova ajattelu ovat niin laaja-alaisen kuin matematiikan osaamisen tavoitteita. Yksi keino kehittää niitä ovat avoimet ongelmat ja niiden ratkaisuprosessit. Ymmärrystä ongelmanratkaisuun -hankkeessa on kehitetty materiaaleja, jotka tarjoavat tutkimustietoa sekä avoimia ongelmia käsiteltäviksi oppilaiden kanssa. Lisäksi tarjotaan koulutuksia, joka tarjoaa eväitä avoimien ongelmien käyttämiseen alakoulun matematiikan opetuksessa.

Koulutukset sisältävät kaksi kontaktitapaamista ja verkkomateriaalin. Paikkakunnat ja ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

Hankkeen kuvaus »


Toimi ja laske
Taipalsaari 12.10.2017
Kouvola 13. & 19.10.2017
Matematiikkaa ei ole vain oppikirjan sivuilla vaan sitä voi käsitellä toiminnallisesti luokan ulkopuolella leikkien tai vaikka esimerkiksi tuoda osaksi sisustusta. Näiltä lähtökohdin hankkeessa on kehitetty uutta opetussuunnitelmaa tukevia opetuspaketteja, joihin voi tutustua materiaalipankissa. Tarjolla on monenlaisia toiminnallisia, eri sisältöihin liittyviä ideoita, joilla matematiikan opetusta voi rikastaa erityisesti 3-6 luokilla.

Sisällöistä järjestetään työpaja Taipalsaarella ja Kouvolassa syksyllä 2017

Hankkeen kuvaus »


Yläkoulu

Projektioppiminen yläkoulun matematiikassa
Tampere 8. & 20.11.2017
Seinäjoki 15. & 27.11.2017
Projektioppimisessa keskiössä on projekti, jonka parissa työskennellessään oppilaat kehittävät muun muassa ryhmätyöskentely-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja. Työskentelyntaitojen lisäksi projekteilla voidaan tuoda näkyviksi matematiikan sisältöjen yhteyksiä arkeen kuin työelämäänkin. Vahvasti uuden opetussuunnitelman tavoitteita tukevan projektioppimisen hyödyntämisen edistämiseksi hankkeessa on kehitetty niin projekteja kuin tukimateriaaleja niiden ohjaamiseen, arviointiin ja eriyttämiseen.

Yläkoulun matematiikkaan suunnattuja projekteja on koottu materiaalipankkiin, minkä lisäksi tarjotaan projektioppimisen käyttöönottoa tukevaa koulutusta opettajille. Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää, joiden päivämäärät julkaistaan myöhemmin.

Hankkeen kuvaus »


Utveckling av kreativt tänkande i skolmatematiken
Kyrkslätt, läsåret 2017-18
Pedersöre, läsåret 2017-18
Kristinestad, läsåret 2017-18
Arjen ongelmien ratkominen tarjoaa innostavia ja ajattelun taitoja kehittäviä oppimistilanteita. Koulumatematiikassa on paikkansa luovalle ajattelulle oppiainesisältöjä arkeen linkittävissä pulmissa. Ryhmätyö- ja tiedonkäsittelyntaidot kehittyvät ratkaisuprosessin aikana.

Tarjolla on muutaman tunnin mittaisia koulutustilaisuuksia alueen kouluissa, joissa esitellään luovan ajattelun hyödyntämistä koulumatematiikassa ja kuinka opettajat voivat viedä sen osaksi opetustaan. Koulutukset ovat ruotsiksi.

Hankkeen kuvaus »


← Takaisin Koulutus-sivulle | ↑ Takaisin ylös