Luonnontieteiden ja ympäristökasvatuksen tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä –hankkeiden koulutukset

Lukuvuoden 2017-18 Luonnontieteiden ja ympäristökasvatuksen tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä –hankkeiden koulutukset on esitelty jaoteltuna niiden suuntautumisen mukaan opetusasteittain esiopetus, perusopetus (luokka-asteet 1-9), alakoulu (luokka-asteet 1-6) ja yläkoulu (luokka-asteet 7-9). Uuden opetussuunnitelman mukaisissa koulutuksissa on sisältöjä niin luonnontieteiden kuin matematiikan opetukseen.

Tiedot koulutuksista tarkentuvat kevään aikana.


Esiopetus

Tutki ja tuumaa: Esikoululaisten tutkimisen taidot
Verkkomateriaali
Luonnontieteisiin pääsee tutustumaan jo esikoululainenkin Tutki ja tuumaa –hankkeessa tuotetun virtuaalikerhon kanssa. Kerhossa tutustutaan luonnontieteisiin tutkivalla otteella, mikä tukee lasten ajattelun taitojen kehittymistä opetussuunnitelman mukaisesti, ja tarjotaan elämyksellisiä oppimiskokemuksia katsojille. Kerhon materiaali on vapaasti katsottavissa ja tarjolla niin esikouluille kuin kodeillekin hyödynnettäväksi.

Hankkeen kuvaus »


Perusopetus

Checkpoint Leonardo Network (CPLN
Jyväskylä, lukuvuosi 2017-18
Ilmiölähtöinen opetus tarjoaa loistavan mahdollisuuden tuoda yhteen usean oppiaineen näkemyksiä ja toimintatapoja. CPLN-hankkeessa yhdistetään luonnontiedettä, teknologiaa ja matematiikkaa erityisesti taideaineisiin ja oppiainerajojen lisäksi ylitetään luokkahuoneen rajat linkittämällä toiminta koulun ulkopuolisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Kehitettävät ilmiölähtöiset opetuskokonaisuudet toteuttavat projektioppimisen mallia ja niitä testataan hankkeen puitteissa käytännössä.

Hanke jalkautuu opettajankoulutuslaitoksille, joista opettajaopiskelijoiden kanssa yhteystyössä projektioppimisen kokonaisuuksia ja kehitettyjä oppimateriaaleja viedään lähialueiden kouluille. Kehitetty materiaali tulee kaikkien saataville.

Hankkeen kuvaus »


Kysymys ja argumentti
Verkkokoulutus
Kajaani 12-14.9.2017
Kuopio 19.-20.9.2017
Kahden hankkeen sisältöjä yhdistävässä koulutuksessa esitellään kysymyslähtöistä ja argumentaatioon pohjautuvaa luonnontieteiden opetusta ja kannustetaan osallistujia kokeilemaan sitä omassa opetuksessaan. Kokonaisuus tukee sekä perusopetuksen ympäristöopin että fysiikan sisältöjen ja työtapojen toteuttamista opetuksessa. Kysyminen ja argumentointi ovat tärkeitä ajattelun ja vuorovaikutuksen taitoja, joihin kestävä kehitys ja fysiikan ilmiöt antavat mielekkään kontekstin.

Koulutus on valtakunnallisesti saatavilla verkossa. Lisäksi siihen lähikoulutusta tarjotaan alustavasti Kajaanissa ja Kuopiossa syksyllä 2017.

Hyvä kysymys! -hankkeen kuvaus »
Ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen argumentoinnin keinoin -hankkeen kuvaus »


Minä – vaikuttaja! & Kiehtovat kivet
Taipalsaari 12.10.2017
Kouvola 13. & 19.10.2017
Kestävän kehityksen ei tulisi olla vain periaatteita mielessä vaan myös toimintaa. Jokainen koululainen lähipiireineen voi olla vaikuttamassa ja siksi heidän energia- ja ympäristötietoisuuden lisäämiksesi Minä –vaikuttaja! -hankkeessa on kehitetty kannustavia ja kehittäviä materiaaleja.

Kiveä ja kiviä on kaikkialla, mutta mitä ne kertovatkaan? Tätä pääsee pohtimaan Kiehtovat kivet –hankkeessa toteutetuilla kaupunkisuunnistusradoilla. Kivien tutkiminen ja havainnointi tarjoavat uudenlaisen näkökulman tuttuunkin lähiympäristöön ja siellä liikkumiseen.

Hankkeiden materiaalit tukevat perusopetuksen ympäristöopin, biologian, fysiikan, kemian ja maantiedon sisältöjä sekä antavat mahdollisuuden tukea arjentaitojen kehittymistä sekä osallistua kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Sisällöistä järjestetään työpaja Taipalsaarella ja Kouvolassa syksyllä 2017.

Hankkeen kuvaus »


Alakoulu

Ihmisen ominaisuuksien mittaaminen fysiikan koululaboratoriossa
Kajaani 12-14.9.2017
Kuopio 19.-20.9.2017
Oppilaiden elämismaailmaan liittyviä tutkimuskohteita ei tarvitse oppilaita kauempaa etsiä – jokaisen fyysisiä ominaisuuksia on mielenkiintoista tutkia. Hankkeessa on kehitetty ihmisen ominaisuuksiin liittyviä tutkivia oppimiskokonaisuuksia, joissa luontevasti ja oppilaille merkityksellisesti liittyvät yhteen usean oppiaineen sisällöt kuin näkökulmat. Oppimiskokonaisuuksissa yhdistyvät niin matematiikan, ympäristöopin, biologian, fysiikan kuin kemian sisällöt. Mittausteknologian käyttö mahdollistaa myös tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämisen.

Hankkeessa kehitetyjen ihmiseen liittyvien, eheyttävien oppimiskokonaisuuksien materiaalit tarjotaan kaikkien saataville ja niiden hyödyntämistä opetuksessa tuetaan alustavasti lähikoulutuksella Kajaanissa ja Kuopiossa syksyllä 2017. Lisäksi kokonaisuuksia esitellään Itä-Suomen ylipiston opettajaopiskelijoille.

Hankkeen kuvaus »


Koulutuksesta kouluun
Tuusula, Lohja, Rauma
Lieksa, Nurmes
Kitee, Kesälahti
Koulutuksesta kouluun –hankkeessa on kehitetty tutkimuksellisia opetuskokonaisuuksia, joilla voi eheyttää luonnontieteiden opetusta perusopetuksessa. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luontevana osana projekteissa. Kehitystyö on tapahtunut yhdessä opettajaopiskelijoiden kanssa ja yhteistyössä opettajien kanssa, jolloin on saatu kokemusta myös tiimiopettajuudesta ja jaetusta asiantuntijuudesta.

Hanke jatkaa yhdessä opettajankoulutusten kanssa tutkimuksellisten ja kokeellisten projektien kehittämistä ja toteuttamista yhteistyössä alueiden opettajien kanssa. Lisäksi tarjolle tulee mahdollisuus osallistua täydennyskoulutuksiin, joissa kehitettyjä projekteja esitellään ja niiden lähestymistapojen käyttöä opetuksessa tuetaan. Koulutus sisältää sekä kontaktitapaamisia että verkossa tapahtuvaa työskentelyä.

Hankkeen kuvaus »


Metsästä mikroskoopille! Från skogen till mikroskopet!
Pori 2.10.2017
Rauma 3.10.2017
Turku 6.-7.10.2017
Lähiympäristö on mielenkiintoinen oppimisympäristö, jonka tutkimiseen ja ihmettelemiseen teknologia antaa uusia mahdollisuuksia. Aistein ja kuvantamislaitteiden avulla oppilaat pääsevät tutustumaan lähiluonnon monimuotoisuuteen. Tutkimuksellisessa työskentelyssä mikroskoopin avulla on mahdollista tutustua hyönteisiin, kasveihin ja sieniin aivan uudella tasolla.

Lähiluontoretkien järjestämiseen ja mahdollisesti omien laitteiden hankkimiseen on vapaasti saatavilla oleva kaksikielinen tukimateriaali.

Hankkeen kuvaus »


Yläkoulu

Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle
Verkkokoulutus
Kajaani 12-14.9.2017
Kuopio 19.-20.9.2017
Yläkoulussa oppilaillaan on edessään jatko-opintovalinnat ja työelämätuntemus on kriittisessä asemassa, jotta on mahdollista tehdä tiedostavia valintoja. Miten nuori voi kiinnostuksensa kääntää koulutukseksi ja mahdollisuudeksi työelämään? Kysymykseen on hankkeessa lähdetty luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opiskelun segregaatiosta, jonka lieventämiseksi on opetussuunnitelman mukaisesti tarjolla keinoja tukea oppilaiden jatko-opintovalintojen tekoa perustellusti heidän omista kiinnostuksen kohdistaan ilman sukupuolisidonnaisuutta.

Tarjolla on verkossa tapahtuva koulutus, jossa annetaan opettajille tietoa, välineitä ja tukea lisätä luonnontieteellisten ja matemaattisten alojen työelämätuntemusta osana opetusta. Alustavasti tarjolla on aiheeseen liittyvä lähikoulutus Kajaanissa ja Kuopiossa syksyllä 2017.

Hankkeen kuvaus »


Arkielämän ilmiöitä
Verkkokoulutus, lukuvuosi 2017-18
Arkielämän ilmiöitä –hanke tarjoaa nimensä mukaisesti oppilaiden kokemusmaailmasta lähteviä opetuskokonaisuuksia yläkoulun kemian sisältöjen käsittelyyn. Erityisesti ruoka ja kosmetiikka toimivat lähtökohtina eheyttäville, oppiainerajoja ylittäville luonnontieteiden opetuskokonaisuuksille. Koulutus tukee mallin käyttöönottoa huomioiden myös laaja-alaisen osaamisen kehittämisen kemian tavoitteiden rinnalla.

Verkkokoulutuksen lisäksi on mahdollista osallistua sitä tukeviin, alueellisissa LUMA-keskuksissa järjestettäviin lähiopetuskertoihin.

Hankkeen kuvaus »


Eheyttävää luonnontieteiden opetusta uuden opetussuunnitelman hengessä
Pohjois-Savo, syksy 2017
Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa on mahdollista yhdistää eheyttävästi eri oppiaineiden sisätöjä mielekkäiksi, ymmärrystä lisääviksi kokonaisuuksiksi. Hankkeessa on kehitetty uuden opetussuunnitelman mukaisia kokonaisuuksia luonnontieteiden opetuksen eheyttämiseksi hyödyntäen koulun ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. Käytössä on kolmivaihemalli, jossa aluksi skenaariovaiheessa oppilaiden arkielämästä nostetaan esiin aiheet ja kysymykset. Tutkimus-/ongelmanratkaisuvaiheessa hankitaan tutkivasti tietoa ja rakennetaan ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta. Lopuksi päätöksentekovaiheessa koottuja tietoja ja taitoja sovelletaan skenaariovaiheen ongelmaan oppilaslähtöisesti perustellen.

Koulutuksessa Itä-Suomen yliopiston opettajaopiskelijat yhteistyössä alueen koulujen kanssa toteuttavat luonnontieteitä eheyttäviä kokonaisuuksia. Esittelytapaamisen jälkeen toteutus on verkon välityksellä. Lukuvuonna 2017-18 painopisteenä ovat pohjoissavolaiset koulut.

Hankkeen kuvaus »


Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa
Verkkokurssi, kevät 2018
Matematiikan ja luonnontieteiden opetus ei ole irrallista yhteiskunnasta ja siksi onkin mielekästä etsiä alan kontakteja koulun ulkopuolelta. Tässä hankkeessa on kehitetty malli, joka tukee hedelmällisen yritysyhteistyön rakentamista ja hyödyntämistä kyseisten aineiden opetuksessa. Työelämäyhteydet ja –tietouden lisääntyminen tekevät aineiden oppisisällöistä uudella tavalla näkyviksi ja merkityksellisiksi. Opettajankoulutuksen kanssa yhteistyössä toteutetut kokonaisuudet ovat tarjolla hyödynnettäviksi ja lisäksi mallin käyttöönottoa tuetaan keväällä 2018 järjestettävällä verkkokoulutuksella.

Hankkeen kuvaus »


Mitä sitten? ja Mobiili LUMA-laboratorio
Pori 2.10.2017
Rauma 3.10.2017
Turku 6.-7.10.2017

Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi auttaa ymmärtämään niin luontoa kuin ihmisten vaikutusta siihen. Mitä sitten? ja Mobiili LUMA-laboratorio -hankkeissa on kehitetty välineitä ja oppimiskokonaisuuksia näiltä lähtökohdin. Tarkastelussa ovat niin saastuminen lähiympäristössä kuin saasteiden vaikutus globaalisti sekä lähiympäristön vesistöjen tila. Ajattelun taitoja sekä argumentaatiota kehitetään tarkastelemalla toimintaa ”mitä sitten?” -kysymyksin.

Mobiililaboratorio hyödyntää nykyaikaista mittausteknologiaa lähiympäristön tarkasteluun uudella tasolla. Kenttätutkimuksen ja siellä tehtyjen havaintojen tallentaminen hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollistaa tietojen yhdistämisen ja tarkastelun muun paikkatietoaineiston kanssa syysuhteiden ymmärtämiseksi.

Mitä sitten? -hankkeen kuvaus »
Mobiili LUMA-laboratorio -hankkeen kuvaus »


Öppna laborationer i kemiundervisningen
Åbo, höst 2017
Vasa, 2018
Yläkoulun fysiikan ja kemiaan suunnattu malli avoimen laboratorion hyödyntämisestä osana tutkivaa opetusta. Työskentely tukee erityisesti luonnontieteellisten tutkimuksellisten työtapojen käyttöä. Koulutukset ovat lähiopetuksena ja niissä esitellään avoimen laboratorion käyttöä. Koulutuksia järjestetään sekä ruotsiksi että suomeksi.

Hankkeen kuvaus »


← Takaisin Koulutus-sivulle | ↑ Takaisin ylös