Ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen argumentoinnin keinoin

Esittely

Hankkeessa laaditaan yläkouluun soveltuvia fysiikan oppimiskokonaisuuksia, joiden tavoitteena on kehittää oppilaiden argumentointitaitoja. Tavoitetta lähestytään tarkastelemalla fysiikan ilmiöitä, joiden käyttäytyminen on usein ristiriidassa oppilaiden ennakkotiedon kanssa. Ilmiöitä tarkastellaan oppilaslähtöisesti siten, että heitä ohjataan ennustamaan ilmiöiden käyttäytyminen ja perustelemaan ennustuksensa. Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota niihin olettamuksiin ja muihin tietoihin, joihin heidän perustelunsa perustuvat. Näitä tietoja tarkastellaan argumentoinnin näkökulmasta. Tarkastelun tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään millaisiin olettamuksiin heidän ennustuksensa perustuvat ja missä määrin olettamukset rajoittavat ilmiön käyttäytymisen ennustettavuutta. Tämän uskotaan kehittävän oppilaiden kykyä ja valmiutta esittää perusteltuja väittämiä eli argumentoida. Lisäksi hankkeen oppimiskokonaisuuksiin pyritään laatimaan kokeellisuuteen nojaava tehtäväkokonaisuus, jonka avulla oppilaat voivat syventää tietämystään ilmiöiden käyttäytymisen selittävästä fysiikan sisältötiedosta. Kokonaisuutena hankkeessa pyritään luomaan tutkimuksellisuutta korostavia opetuskäytänteitä fysiikan sisältötiedon oppimiseksi yläkoulussa. Kevään 2015 aikana selvitetään oppimiskokonaisuuksissa luontevasti sisältyvät fysiikan aihealueet yhteistyöopettajien kanssa. Selvitystyössä huomioidaan uusissa opetussuunnitelman perusteissa korostuvat fysiikan sisällöt.

Materiaalit opetustyön tueksi

Asteet: perusopetus, luokat 7-9
Oppiaineet: fysiikka
Kuvaus: Aineisto sisältää fysiikan tehtäväkokonaisuuksia, joissa painottuvat fysiikan ihmelliset ilmiöt ja argumentointi. Tehtäväkokonaisuudella pyritään tukemaan fysiikan kouluopetuksen tutkimuksellisuutta. Lisäksi tehtäväkokonaisuudet luovat puitteita oppilaiden argumentointitaitojen huomioimiselle fysiikan kouluopetuksen kontekstissa.
Tyyppi: muu tukimateriaali opettajille, (oppi)materiaalia oppilaiden käyttöön
Avainsanat: ihmeelliset fysiikan ilmiöt, argumentointi, väite, perustelu, evidenssi, monilukutaito, keskustelu, pohdinta

Materiaaliin »

Muut materiaalit
Yhteyshenkilöt
  • Mikko Kesonen, Itä-Suomen yliopisto, mikko.kesonen@uef.fi
Vuosina 2014-2016 yhteistyöoppilaitokset ja niiden yhteyshenkilöt
  • Albert Edelfeltin koulu, Porvoo; Jenni Saarela, jenni.saarela@porvoo.fi
  • Arppen koulu, Kitee; Annakaisa Rouvinen, annakaisa.rouvinen@kitee.fi
  • Joensuun normaalikoulu; Heikki Saari, heikki.saari@uef.fi
  • Kontiolahden koulu; Timo Kukkonen, timo.kukkonen@kontiolahti.fi; Antti Ruokolainen, antti.ruokolainen@kontiolahti.fi
  • Kummun koulu, Outokumpu; Ville Eronen, ville-eerik.eronen@outokummunkaupunki.fi; Riitta Ingerttilä , riitta.ingerttila@outokummunkaupunki.fi
  • Lyseon peruskoulu, Joensuu; Ilkka Roininen, ilkka.roininen@jns.fi
  • Pielisjoen koulu, Joensuu; Juha Kettunen, juha.kettunen@jns.fi; Markus Ketonen, markus.ketonen@jns.fi
  • Tietäväisen koulu, Tohmajärvi; Jussi Ohvanainen, jussi.ohvanainen@tohmajarvi.fi
  • Valtimon koulu; Ville Korkeala, ville.korkeala@valtimo.fi